Върни се горе

ВЪВЕДЕНИЕ

Агенция по вписванията е изпълнителна агенция към министъра на правосъдието. Тя е юридическо лице със седалище София и със служби по вписванията в седалищата на районните съдилища. Агенцията по вписванията е създадена на 31 юли 2004 г. с приемането на §27 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр.36 от 30 април 2004 г.) и Устройствения правилник на Агенцията (ДВ, бр.63 от 20 юли 2004 г., в сила от 31 юли, 2004 г.). 

Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията на Република България и се състои от партидите на отделните имоти. В него се вписват актовете, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот. В имотния регистър се включват възбраните и ипотеките на недвижимите имоти. Агенция по вписванията организира работата по създаването и поддържането на имотния регистър. Агенцията осигурява връзката между имотния регистър и други регистри, осигурява развитието и техническото усъвършенстване на имотния регистър. В изпълнение на функциите си по водене на имотния регистър Агенцията създава и поддържа централен архив в електронен вид на партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи. В службите по вписванията в съдебния район на съответния районен съд се извършват вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдията по вписванията по отношение на имотите. В службите по вписванията в съдебния район на съответния районен съд извършват вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдията по вписванията, подготвят и предава на Агенцията по вписванията информацията, правят справки и издава удостоверения за вписванията, като изпълняват дейности, свързани със създаването на имотния регистър.

Агенция по вписванията осъществява своите функции по водене и поддържане на националните електронни регистри и в частност на Имотния регистър при строга нормативна регламентация на дейностите по създаване, поддържане и водене на електронните регистри. В изпълнение на тези свои функции и задачи, вменени ѝ със съответните нормативни актове като Закона за кадастъра и имотния регистър, Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, Правилника за вписванията и др., Агенцията по вписванията обработва лични данни на физически лица, които в качеството си на администратор в изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на лични данни или при упражняване на официални правомощия събира, обработва, съхранява или споделя съгласно изискванията и при спазване на принципите и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан за краткост Регламента, Закона за защита на личните данни  (изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.), както и други нормативни актове, имащи отношение към защитата на личните данни на физически лица.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Агенция по вписванията е изпълнителна агенция към министъра на правосъдието. Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити със седалище в гр. София, п.к. 1111, община Столична, район „Слатина“, ул. „Елисавета Багряна” № 20. Агенцията се управлява и представлява от изпълнителен директор.

В качеството си на администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента Агенция по вписванията прилага съответните технически и организационни мерки за да обезпечи законосъобразното обработване на лични данни на физическите лица, при спазване на принципите и изискванията на нормативната уредба относно обработването и защитата на личните данни на субектите на данни – заявители, физическите лица.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящата политика:

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

„администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

„съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящата политика има за цел да представи по ясен и достъпен начин информация относно дейностите връзка с воденето и поддържането на имотния регистър, както и във връзка с извършване на вписванията в регистъра при които се извършва обработване на лични данни на физически лица.

- данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него и, когато е приложимо, тези на представителя на администратора;

- координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо;

- целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването;

- в случаите, когато обработването се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква е), законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна;

- получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;

- когато е приложимо, намерението на администратора да предаде личните данни на трета държава или на международна организация;

- срока, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок;

- съществуването на право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните;

- когато обработването се основава на съгласие, съществуването на право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;

- правото на жалба до надзорен орган;

- дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали субектът на данните е длъжен да предостави личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;

- съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, респ. съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия, в случай че администратора на лични данни извършва такова обработване.

Чл. 2. Настоящата политика за защита на лични данни относно Имотния регистър се прилага по отношение на всички дейности и операции по обработване на лични данни, които администратора извършва, като и по отношение на всички услуги, предлагани от Агенцията независимо от правното основание за обработване на лични данни на физически лица, како и  по отношение на дейностите по обработване на лични данни във връзка с осъществяване на задълженията и функциите по вписванията, воденето и поддържането на имотния регистър.

Чл. 3. С настоящата Политика за защита на личните данни Агенция по вписванията декларира, че при осъществяване на дейностите по обработване на лични данни на физически лица прилага съответните технически и организационни мерки осигуряващи подходящо ниво на защита на данните при спазване на следните принципи:

- личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

- личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“);

- личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

- личните данни са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);

- личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в настоящия регламент с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);

- личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

Чл. 4. С настоящата Политика за защита на личните данни администраторът декларира, че прилага подходящи технически и организационни мерки за да осигури законосъобразно обработване на личните данни на физическите лица и че е в състояние да докаже законосъобразното обработване на данните в съответствие с принципа на отчетност.

Чл. 5. Агенция по вписванията събира и обработва лични данни на физически лица във връзка със:

5.1. Вписване, обявяване, заличаване на актове (различни от нотариален акт) – съгласно заявление по образец от страните по акт, нотариус или друго физическо лице имащо интерес от вписването.

5.2. Издаване на удостоверение за вписване, отбелязване, заличаване

5.2.1.Удостоверение за лице – удостоверението за лице показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени лица.

5.2.2.Удостоверение за имот  - удостоверението, което се издава за определен имот, се означават вписванията, отбелязванията и заличаванията за тежести и права или пък се удостоверява, че такива няма.

5.2.3. Удостоверение за лице за определен период – удостоверението показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени лица за определен период.

5.2.4. Удостоверение за имот за определен период от Имотния регистър - удостоверение за имот за определен период, отразява само вписванията, отбелязванията и заличаванията, които са направени за определен период от време, указан от лицето, по искане на което се издава удостоверението, или пък се удостоверява, че такива няма.

 

5.3. Издаване на препис или извлечение от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата - Преписът е заверено или незаверено копие на актовете, които се съхраняват от съответната Служба по вписванията. Незаверени преписи могат да бъдат изисквани от всеки. Заверени преписи се издават само на страните по акта, на техните правоприемници или представители по закон или по упълномощаване.

5.4. Електронни справки

 1. 4. 2 Безплатно SMS оповестяване – информационната услуга, представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения (SMS) при вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, издаването на заверен препис и отказ за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система.
 1. 4. 3 Платено SMS оповестяване - информационната услуга, представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения (SMS) при вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, издаването на заверен препис и отказ за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система
 2. 4. 4 Възстановяване на надвнесени или неправилно внесени държавни такси по сметка на Агенция по вписванията
 3. 4. 5 Автоматизирано известяване от Имотен регистър на посочена електронна поща (e-mail) - информационната услуга представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения при вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, издаването на заверен препис и отказ за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система за физическо лице/юридическо лице с ЕИК/ чуждестранно лице с ЛНЧ на посочена електронна поща.
 4. 4. 6 Автоматизираната услуга за подаване на информация от Имотен регистър -  автоматизираната услуга е разработена като едностранна връзка за периодично генериране на масив от данни и/или онлайн достъп до данни за конкретен акт. Услугата се предоставя само под формата на автоматизиран интерфейс за връзка между системата на Имотен регистър със система на заинтересована публична институция, получила право на достъп.

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО АДМИНИСТРАТОРЪТ ОБРАБОТВА

 

Чл. 6. В качеството си на администратор на лични данни Агенция по вписванията събира и обработва следните категории лични данни:

 1. във връзка с осъществяване на функциите и изпълнение на задачите по създаване, поддържане и водене на Имотния регистър, в изпълнение на законовите задължения свързани с дейности по вписване в имотния регистър Агенция по вписванията обработва следните категории лични данни:
 1. във връзка с предоставянето на услуги като осъществяването на справки, предоставянето на удостоверения, заверени преписи и др. относно вписани обстоятелства и обявени актове, в изпълнение на нормативно регламентирано задължения с оглед публичния характер на Имотния регистър и на информацията съставляваща базата данни на регистъра Агенцията обработва:
 1. във връзка с предоставянето на други услуги като безплатно или платено оповестяване с SMS  и др.:
 1. във връзка с работата на устройствата, уебсайтовете и приложенията чрез които Агенция по вписванията предоставя услуги:

 

КАТЕГОРИИ СУБЕКТИ, ЧИЙТО ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

 

Чл. 7. В качеството си на администратор на лични данни Агенция по вписванията обработва лични данни на следните категории субекти:

 1. Физически лица, чийто лични данни се съдържат в подлежащи на обявяване  актове.
 2. Физически лица, извършващи вписване, съгласно чл. 76, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър: заинтересуваното лице или от негов представител и нотариус в случаите, предвидени в закон.
 3. Физически лица, извършващи справки.
 4. Физически лица, ползватели на услугите безплатно SMS известяване и платено SMS известяване.
 5. Физически лица ползващи регистриран достъп до Единния портал за електронно заявяване на административни услуги.

 

ЦЕЛИ

 

Чл. 8. Агенция по вписванията в качеството си на администратор събира, обработва и съхранява, в случаите на наличие на законово основание предава лични данни на физически лица във връзка със:

 1. Вписване, обявяване, заличаване на актове (различни от нотариален акт), съгласно разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър, Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, Правилника за вписванията.
 2. Издаване на удостоверение за вписване, отбелязване, заличаване, в т. ч. удостоверение за физическо лице и удостоверение за имот.
 3. Издаване на препис или извлечение от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицето.
 4. Предоставяне на услугата безплатно SMS оповестяване.
 5. Предоставяне на услугата платено SMS оповестяване.
 6. Възстановяване на надвнесени или неправилно внесени държавни такси по сметка на Агенция по вписванията.
 7. Удостоверяване на потребителски профили, автентикация на потребители, подобряване на качеството на електронните услуги предоставяни от Агенция по вписванията.

 

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 9. Във връзка с изпълнение на изискването за законосъобразност на обработването Агенция по вписванията обработва лични данни на физически лица, както следва:

 1. Вписване, отбелязване и заличаване на актове (различни от нотариален акт) – съгласно молба по образец – в изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора – чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламента вр. чл. 77, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
 2. Удостоверение за лице – в изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора - чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламента вр. чл. 45 и чл. 46 от  Правилника за вписванията.
 3. Удостоверение за имот - в изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора - чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламента вр.– чл. 45 и чл. 47 от Правилника за вписванията.
 4. Удостоверение за определено време - в изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора - чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламента вр.– чл. 45 и чл. 48, във връзка с чл. 46 или чл. 47 от Правилника за вписванията.
 5. Издаване на препис или извлечение от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата - в изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора - чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламента вр. чл. 51 от Правилника за вписванията вр. чл. 93 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
 6. Извършване на електронни справки – при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на администратора на лични данни - чл. 6, пар. 1, б. „г“ от Регламента вр. чл. чл. 92, 93 от Закона за кадастъра и имотния регистър, глава VII Публичност на книгите за вписване от Правилника за вписванията.
 7. Предоставяне на услугата безплатно SMS известяване и услугата платено SMS известяване - чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламента – въз основа на съгласието на субекта – потребител на услугата.
 8. Предоставяне на услугата за автоматизирано известяване от Имотен регистър на посочена електронна поща (e-mail) - чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламента – въз основа на съгласието на субекта – потребител на услугата.
 9. Възстановяване на надвнесени или неправилно внесени държавни такси по сметка на Агенция по вписванията при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на администратора на лични данни -  чл. 6, пар. 1, б. „г“ от Регламента.

            Чл. 10. (1) В случаите, при които обработването на лични данни се основава на съгласието на субектите на данни, същото е свободно изразено, информирано, конкретно и недвусмислено указание за волята на субекта на данни по отношение на конкретно указана цел.

            (2) Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. В зависимост от начина на предоставяне на услугата, съгласието може да бъде дадено при посещението на физическото лице в сградата на администратора във връзка със заявление за ползване на съответната услуга или по електронен път.

            Чл. 11. Агенция по вписванията не обработва лични данни, които са предоставени от субект на данни без наличие на правно основание по чл. 6 от Регламента или в противоречие с принципите по чл. 5 от същия регламент. В срок от един месец от узнаването администратора връща личните данни, а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия ги изтрива или унищожава.

            Чл. 12. Агенция по вписванията не обработва лични данни на деца, освен в случаите, когато такова обработване е в изпълнение на законово задължение което се прилага по отношение на администратора.

            Чл. 13. В качеството си на администратор на лични данни, предоставящ услуги по електронен път Агенция по вписванията предприема подходящи технически и организационни мерки, които не позволяват единният граждански номер или личният номер на чужденец да е единственото средство за идентификация или автентикация на потребителя при предоставяне на отдалечен достъп до съответната услуга.

 

НАЧИН НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

            Чл. 14. Във връзка с изпълнение на функциите и задачите си, предоставянето на услуги Агенция по вписванията събира и обработва лични данни, както следва:

            Чл. 15. С настоящата Политика за защита на личните данни Агенция по вписванията в качеството си на администратор на лични данни декларира, че не предоставя личните данни на физически лица без тяхното изрично съгласие на трети лица/страни, освен, когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора или в случай, че е налице законово основание за предоставянето на такива данни.

            Чл. 16. Агенция по вписванията може да предоставя информация, представляваща лични данни, с правоохранителните и правоприлагащите органи и институции в отговор на законни искания.

            Чл. 17. За изпълнение на законови изисквания, поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с физически лица Агенция по вписванията може да предостави лични данни на следните категории лица:

            Чл. 18. Предаването на лични данни на физически лица към физически и юридически лица, установени в държави и международни организации извън ЕС и ЕИП се осъществява при спазване на изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:  когато за съответната държава или международна организация е установено наличието на адекватно ниво на защита с решение на ЕК;  при наличие на алтернативен правен механизъм, с който се гарантира спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679;  при наличие на други основания (дерогации), предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679, като например изрично съгласие на субекта на данните.

            Чл. 19. (1) В зависимост от целите, за които се обработват личните данни по чл. 6 от настоящата Политика срокът на съхранение на личните данни е различен.

            (2) В случай, когато данните се обработват на основание съгласие на субекта на данните, те се съхраняват за срок, относим към целите, за които са събрани и обработвани, респ. във връзка с конкретната услуга, която се предоставя на физическото лице.

 

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – СУБЕКТИ НА ДАННИ

 

            Чл. 20. Всяко физическо лице субект на данни има право:

a)личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, пар. 1, буква а) или член 9, пар. 2, буква а) от Регламента, и няма друго правно основание за обработването;

в) субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, пар. 1 от Регламента и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, пар. 2 от Регламента;

г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, пар. 1 от Регламента.

            В случаите, при които обработването на лични данни е във връзка със спазването на законово задължение, което се прилага по отношение на администратора, за изпълнение на задача от обществен интерес и при упражняване на официални правомощия предоставени на администратора субектът на данни не може да се позове на правото на изтриване на отнасящи се до него лични данни.

Чл. 21. В случаите, при които правото на достъп на физическото лице до лични данни отнасящи се до него може да доведе до разкриването на лични данни на трети лица Агенция по вписванията предоставя на съответното физическо лице достъп само до онази част от информацията, която се отнася до него.

Чл. 22. Агенцията по вписванията може да откаже пълно или частично упражняването на правата на субектите на данни, както и да не изпълни задължението си за информиране съгласно чл. 34 от Регламента, когато упражняването на правата или изпълнението на задължението би създало риск за:

- националната сигурност;

- отбраната;

- обществения ред и сигурност;

- предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществения ред и сигурност;

- други важни цели от широк обществен интерес и по-специално важен икономически или финансов интерес, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната сигурност;

- защитата на независимостта на съдебната власт и съдебните производства;

- предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения на етичните кодекси при регулираните професии;

- защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица;

- изпълнението по гражданскоправни искове.

Чл. 23. (1) Агенция по вписванията предоставя информацията във връзка с искания за упражняване на някое от правата по чл. 20 от настоящата Политика безплатно.

(2) При явно неоснователни и прекомерни искания от страна на субектите на данни администраторът си може да определи административна такса за предоставяне на исканата информация, респ. упражняване на право.

Чл. 24. С настоящата Политика за защита на личните данни Агенция по вписванията  декларира, че предприема и прилага съответните технически и организационни мерки във връзка със съдействие на субектите на данни при упражняването на правата по чл. 20 от Политиката.

Чл. 25. (1) Агенцията по вписванията предоставя на субектите на данни информация относно действията, които предприема във връзка с искане за упражняване на права в срок от един месец от получаване на искането.

(2) При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

(3) Администраторът информира субекта на данните за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

(4) Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Чл. 26. (1) Субектите на данни упражняват правата си по чл. 21 от настоящата Политика чрез писмено заявление до администратора на лични данни.

(2) Заявление може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услугиЗакона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

Чл. 27. Заявлението съдържащо искане за упражняване на право следва да съдържа:

- име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност;

-  описание на искането;

- предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 21 от настоящата Политика;

- подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

- при подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

Чл. 28. Правата, посочени по-горе, се упражняват чрез подаване на писмено заявление до Агенция по вписванията на следния адрес: в гр. София, п.к. 1111, община Столична, район „Слатина“, ул. „Елисавета Багряна” № 20 или на официалния електронен адрес на Агенцията [email protected] при спазване условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услугиЗакона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

Чл. 29. Данни за контакт с длъжностно лице по защита на данните [email protected]

Чл. 30. (1) В случай на нарушение физическите лица имат право също да отправят запитвания и жалби до надзорния орган Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

(2) Данни за контакт с КЗЛД: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,  e-mail: [email protected], уебсайт: www.cpdp.bg

 

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 32. Агенция по вписванията си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата Политика. При извършване на промени в Политиката те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяни на разположение субектите на данни в раздел „Защита на личните данни” на Единния портал за заявяване на електронни административни услуги.