Върни се горе

ВЪВЕДЕНИЕ

 

 

Настоящата Политика за поверителност има за цел да представи по ясен и достъпен начин информация относно дейностите по обработване на лични данни, във връзка с воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), както и действията по вписване, заличаване и обявяване в него, във връзка с предоставянето на електронни административни услуги, чрез Единния портал за заявяване на електронни услуги (ЕПЗЕУ).

Централният регистър на особените залози е публична електронна база данни, съдържаща обстоятелства и актове, вписани или обявени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ). Агенция по вписванията (АВ, Агенцията) води ЦРОЗ, съгласно разпоредбите на ЗОЗ, Наредба № Н-3 от 31 юли 2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози (Наредбата).

Агенция по вписванията отговаря за воденето, съхраняването и достъпа до ЦРОЗ, както и за вписванията, заличаванията и обявяванията в тях.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Агенция по вписванията, с код по БУЛСТАТ 131282355 е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, пар. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД). Агенция по вписванията е изпълнителна агенция към министъра на правосъдието. Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

За контакт с АВ: гр. София, п.к. 1111, община Столична, район „Слатина“, ул. „Елисавета Багряна” № 20.

Електронна поща:  [email protected]  

Интернет страница: https://www.registryagency.bg/bg/  

За контакт с Длъжностното лице по защита на личните данните: [email protected].

 

ПРЕДМЕТ

 

Настоящата политика за защита на лични данни относно ЦРОЗ се прилага по отношение на всички дейности и операции по обработване на лични данни, които администраторът извършва, както и по отношение на всички услуги, предлагани от Агенцията, независимо от правното основание за обработване на данните.

Агенция по вписванията осъществява своите функции по водене и поддържане на ЦРОЗ при строга нормативна регламентация. В изпълнение на тези свои функции и задачи, вменени ѝ със съответните нормативни актове като Закона за особените залози, Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и др., както и на приложимата подзаконова нормативна рамка, АВ обработва лични данни на физически лица във връзка с поддържането на регистър ЦРОЗ в изпълнение на: (i) свое законово задължение или (ii) при упражняване на официални правомощия, като събира, обработва, съхранява или споделя лични данни съгласно изискванията и при спазване на принципите и разпоредбите на ОРЗД, Закона за защита на личните данни, както и други нормативни актове, имащи отношение към защитата на личните данни на физически лица, или (iii) в обществен интерес.

Дейности по операции на обработване на лични данни са налице във всички случаи, при които при спазване на законово задължение, което се прилага спрямо АВ, се извършва вписване на залог, учредяван без предаване на заложеното имущество и свързаните с него обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване (чл. 2 от ЗОЗ). Дейности и операции по обработване на лични данни на физически лица са налице и в случаите на осъществяване на задължението на администратора на лични данни по водене, поддържане и осигуряване на достъп до ЦРОЗ, в изпълнение на задължението за осигуряване на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистъра, съгласно чл. 24 от ЗОЗ. Всички обработки, извършвани от АВ във връзка или по повод информацията, съдържаща се в регистър ЦРОЗ, са посочени в регистъра на АВ за обработките, свързани с регистър ЦРОЗ по чл.30 от ОРЗЛД.

 

 

КАТЕГОРИИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – СУБЕКТИ НА ДАННИ, ЧИЙТО ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ВОДЕНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ (ВПИСВАНЕ, ЗАЛИЧАВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ)

 

За всеки залогодател в ЦРОЗ се открива персонална електронна партида, съдържаща обстоятелства и актове, вписани или обявени по реда на ЗОЗ. По партидата на залогодателя се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове, постановените откази и други документи, които могат да съдържат и лични данни, включително, когато залогодателят е физическо лице. Обстоятелствата се вписват и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена.

Всеки залогодател е длъжен да поиска да бъде вписан в ЦРОЗ, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства и представят подлежащите на обявяване актове. В изпълнение на нормативно вменените ѝ задължения и във връзка с предоставянето на съответните административни електронни услуги, чрез ЕПЗЕУ АВ събира и обработва лични данни на физически лица. Вписване и заличаване на обстоятелства, както и обявяване на актове в ЦРОЗ, се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № ЦРОЗ 1-8 към Наредбата.

Във връзка с вписване, заличаване и обявяване в ЦРОЗ, в качеството си на администратор на лични данни, АВ обработва лични данни на следните категории физически лица – субекти на данни, в следните случаи:

 

КАТЕГОРИИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – СУБЕКТИ НА ДАННИ, ЧИЙТО ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ВОДЕНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

 

За Агенция по вписванията е налице регламентирано от закона задължение да осигури достъп до:

Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията.

При предоставянето на електронни административни услуги чрез ЕПЗЕУ АВ обработва:

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО АДМИНИСТРАТОРЪТ ОБРАБОТВА

 

В качеството си на администратор на лични данни, в изпълнение на нормативно установени задължения и с оглед изпълнение на предоставените и правомощия при воденето, поддържането и достъпа до ЦРОЗ АВ събира и обработва, следните категории лични данни на физически лица:

 

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

За осъществяване на функциите и изпълнение на задачите по създаване, поддържане и водене на ЦРОЗ в изпълнение на законовите задължения във връзка с вписването на подлежащите на вписване обстоятелства и подлежащите на обявяване актове – чл. 6, пар. 1, б „в” и б. „д” от ОРЗД, във връзка със спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора и при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на администратора. Лични данни на физически лица се обработват във връзка със спазване на законово задължение и упражняване на официални правомощния, предоставени на администратора с оглед на разпоредбите на ЗОЗ, Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, Закона за промишления дизайн, Закон за топологията на интегралните схеми, Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни и приложимата подзаконова нормативна уредба, като Наредба № Н-3 от 31 юли 2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до ЦРОЗ и др.

За предоставянето на услуги като осъществяването на справки, предоставянето на удостоверения и други услуги относно вписани обстоятелства и обявени актове, в изпълнение на нормативно регламентирано задължение с оглед публичния характер на водените от Агенцията регистри - чл. 6, пар. 1, б. „в” и б. „д” от ОРЗД, във връзка със спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора и при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на администратора.

Относно работата на устройствата, уебсайтовете и приложенията, чрез които АВ предоставя услуги - чл. 6, пар. 1, б „в” ОРЗД – изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора във връзка с предоставянето на електронни услуги по воденето и поддържането на електронните регистри, както и във връзка с електронното заявяване на вписване, заличаване и обявяване на подлежащи на вписване обстоятелства и подлежащи на обявяване актове, респ. чл. 6, пар. 1, б. „а” – на основание съгласието на субектите относно предоставянето на електронни услуги, както и на основание чл. 6, пар. 1, б. „в” и б. „е” - обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора с цел удостоверяване на потребителски профили, автентикация на потребители, подобряване на качеството на електронните услуги предоставяни от АВ и др.

Агенция по вписванията не обработва лични данни, които са предоставени от субект на данни без наличие на правно основание по чл. 6 от ОРЗД или в противоречие с принципите по чл. 5 от същия регламент. В срок от един месец от узнаването администраторът връща личните данни, а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, ги изтрива или унищожава.

Агенция по вписванията не обработва лични данни на деца, освен в случаите, когато такова обработване е в изпълнение на законово задължение, което се прилага по отношение на администратора (напр. в изпълнение на законово задължение при наследяване, се прилагат удостоверения за наследници, съдържащи данни и за деца, актове за раждане на малолетни и непълнолетни и др.).

В качеството си на администратор на лични данни, предоставящ услуги по електронен път, АВ предприема подходящи технически и организационни мерки, които не позволяват единния граждански номер или личния номер на чужденец да е единственото средство за идентификация или автентикация на потребителя при предоставяне на отдалечен достъп до съответната услуга.

За пълен достъп до функционалностите и услугите на ЕПЗЕУ е необходимо да се регистрира потребителски профил и към него да се присъедини средство за автентикация (КЕП, сертификат, издаден от АВ или ПИК на НАП).

 

НАЧИН НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Във връзка с изпълнение на функциите и задачите си, предоставянето на услуги, АВ събира и обработва лични данни, както следва:

 

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

 

Агенция по вписванията в качеството си на администратор на лични данни, не предоставя личните данни на физически лица на трети лица/страни, освен когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора или в случай, че е налице законово основание за предоставянето на такива данни, както следва:

Агенцията може да предоставя чрез специализирани услуги за автоматизиран достъп до Централния регистър на особените залози следните функционалности:

Специализираните услуги за автоматизиран достъп се предоставят срещу заплащане на държавна такса, определена с тарифата по чл. 25, ал. 2 от ЗОЗ. Редът и начинът на предоставянето на тези услуги се уреждат в общи условия, приети от АВ.

 

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ЛИЧНИ ДАННИ, СЕ ОБРАБОТВА И ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

 

 

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Срокът на съхранение на личните данни е различен в зависимост от целите и основанието, на което се обработват.

 

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – СУБЕКТИ НА ДАННИ

 

Всяко физическо лице, субект на данни има право да получи достъп до отнасящите се до него лични данни, съхранявани от АВ, да поиска тяхното коригиране или заличаване, ако не съществува законово задължение за тяхната обработка, или ограничаване на обработването.

Субектите на данни упражняват правата си по ОРЗД чрез подаване на писмено заявление, включително такова в електронна форма, подписано с КЕП, до Агенция по вписванията на следния адрес: гр. София, п.к. 1111, община Столична, район „Слатина“, ул. „Елисавета Багряна” № 20 или на официалния електронен адрес на Агенцията: [email protected],  при спазване условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

 

На електронната страница на Агенцията е посочена и електронна поща за контакт по въпроси, свързани с лични данни, а именно: [email protected].

 

В случай на нарушение субектите на данни имат право да отправят запитвания и жалби до надзорния орган Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

Данни за контакт с КЗЛД: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, e-mail: [email protected], уебсайт: www.cpdp.bg

 

Настоящата Политика е публично достъпна на официалната интернет страница на АВ: https://www.registryagency.bg/bg/.

 

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Агенция по вписванията си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата Политика. При извършване на промени в Политиката те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяни на разположение на субектите на данни на уебсайта на Единния портал за електронно заявяване на административни услуги.