Върни се горе

Включване в списъка на ликвидаторите към Агенцията по вписванията

В изпълнение на задълженията си по Търговския закон, Агенцията по вписванията назначава ликвидатори. Те са задължени да извършват действия на основание чл. 70, ал.3 от Търговския закон; чл. 41, ал. 2, чл. 51а, ал. 3 и чл. 51г от Закона за кооперациите; чл. 517 от Гражданския процесуален кодекс; § 5, ал. 2 от ПЗР на Закона за търговския регистър и други.

На 27 юни 2014г. в бр. 53 на Държавен вестник е обнародвано изменение и допълнение на  Наредба № 1 от 14 февруари 2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Наредба № 1), като промените влизат сила в деня на обнародването. С направените изменения в Наредба № 1 е предвидено, че Изпълнителният директор на Агенция по вписванията утвърждава със заповед списък на ликвидаторите и същият се обявява на интернет страницата на агенцията. За да бъде включено едно лице в списъка на ликвидаторите, то следва да подаде молба по образец до Изпълнителния директор на Агенцията. След подаване на молбата и прилагане на изискуеми документи, комисия на Агенция по вписванията проверява документите и след одобрение изготвя списък на ликвидаторите, който се утвърждава от Изпълнителния директор със заповед.


Информация по отношение на вещи лица, контрольори и проверители

В изпълнение на задълженията си по Търговския закон, Агенция по вписванията назначава вещи лица, контрольори и проверители. Те са задължени да извършват действия на основания чл. 72, ал.2; чл. 251а, ал.2; чл. 262л, ал.2; чл. 263т, ал.1; чл.264в, ал.4; чл. 265з, ал.2; чл.282, ал. 1 и 2 от Търговския закон.

По отношение на вещите лица, контрольорите и проверителите е предвиден нов ред, съгласно който Агенция по вписванията получава автоматизирана информация от Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) за включените в техните регистри лица.  В чл. 144, ал. 3 от Наредба № 1 е предвидено, че редът и начинът за подаване на данните от КНОБ и ИДЕС се уреждат въз основа на сключено с Агенцията споразумение. В тази връзка от страна на Агенция по вписванията са предприети действия  и са сключени споразумения със съответните организации.

С въведените промени в раздел IV от Наредба № 1 от 27.06.2014г. за Агенцията отпада изискването за утвърждаване от Изпълнителния директор на Агенцията на списъци на вещи лица, контрольори и проверители, както и за актуализация на съществуващите списъци на вещи лица, контрольори и проверители.

Предвид изложеното вещите лица, контрольорите и проверителите не следва да подават в Агенция по вписванията молби за включване, респективно за промяна в данните или заличаване, а е необходимо молбите да бъдат подавани в КНОБ и ИДЕС.