Върни се горе

Организацията на работа в Агенция по вписванията с електронно подписани документи се осъществява по Закона за електронния документ и електронния подпис и Инструкцията, утвърдена от Изпълнителния директор.

Електронен документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.

Електронен подпис е всяка информация, свързана с електронното изявление по начин, съгласуван между автора и адресата, достатъчно сигурен с оглед нуждите на оборота. Универсалният електронен подпис има значението на саморъчен подпис по отношение на всички.

Електронните документи, съставляващи официална кореспонденция на Агенцията са входящите, вътрешните и изходящите електронни документи, които са подписани с универсален електронен подпис.