Върни се горе

Всеки гражданин или организация може да подава предложения и сигнали до Изпълнителния директор на Агенция по вписванията. Те се приемат в деловодството на Агенция по вписванията, находящо се в гр. София, ул. „Елисавета Багряна” № 20, както и на e-mail  [email protected] .

Предложения до изпълнителния директор могат да се правят във връзка с осъществяване на функциите му в рамките на неговата компетентност като орган на изпълнителната власт и за усъвършенстване на организацията и дейността на Агенция по вписванията.

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, незаконосъобразни и нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и служители в администрацията на Агенция по вписванията.

Предложенията и сигналите са писмени и устни.

Писмените предложения и сигнали се изпращат по пощата или по факс или се подават в деловодството на Агенция по вписванията, където се регистрират.

Устните предложения и сигнали се изслушват на оповестения приемен ден на изпълнителния директор или се подават на тел. 02/ 9486 181.

Приемен ден на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията за граждани

Всеки първи понеделник на месеца – от 14:00 ч. до 16:00 часа.

Записване за приемния ден – на тел. 02/ 9486 181, както и на e-mail:  [email protected]

Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

В двумесечен срок от регистрирането, респ. постъпването на предложението или сигнала се взема решение, което се съобщава в 7-дневен срок на подателя.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Разглеждането на сигнали срещу служители на агенцията се извършва съобразно действащите Вътрешни правила за реда на регистриране и разглеждане на предложения и сигнали срещу служители в Агенция по вписванията, утвърдени със Заповед на изпълнителния директор. С правилата е създадена организация на работата по предложенията и сигналите, която да осигури постановяването на обективни и законосъобразни решения по получени сигнали срещу незаконосъобразни или нецелесъобразни действия и бездействия на служители, с които са засегнати права и законни интереси на граждани и юридически лица.

Документи