Върни се горе

 

Законът за достъп до обществена информация урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация. Обществена информация по смисъла на закона е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Законът за достъп до обществена информация не се прилага за достъпа до лични данни.

Условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация от Агенция по вписванията, е регламентиран с вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор.

Субекти на правото на достъп до обществена информация са гражданите, чужденците и лицата без гражданство, както и всички юридически лица. Това са т. нар. “заявители“, които могат да упражнят правото си на достъп при условията и реда, определени с вътрешните правила и Закона за достъп до обществена информация.

Заявленията за достъп до обществена информация могат да бъдат подадени чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Администрацията на Министерски съвет, на място в гр.София 1111, кв. "Гео Милев", ул. "Елисавета Багряна" № 20 (всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа), на електронна поща [email protected] или факс: +359 2 9486 166.

Получените заявления и протоколираните устни запитвания за достъп до обществена информация се регистрират в деня на тяхното постъпване в деловодната система на АВ. Изпълнителният директорът на агенцията ги насочва към директора на дирекция "Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство". Юрисконсултите от дирекцията разглеждат заявленията в максимално кратък срок и изготвят становища по тях. Въз основа на техните становища се подготвят и проектите за решения на изпълнителния директор на АВ по постъпилите заявления.

За допълнителни въпроси или запитвания:

СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ПО ЗДОИ

Име: Моника Спасова

Телефон: 02/ 94 86 198 ;  E-mail: [email protected]