Върни се горе

Законът за достъп до обществена информация урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация. Обществена информация по смисъла на закона е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Законът за достъп до обществена информация не се прилага за достъпа до лични данни.

Условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация от Агенция по вписванията, е регламентиран с вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор.

Субекти на правото на достъп до обществена информация са гражданите, чужденците и лицата без гражданство, както и всички юридически лица. Това са т. нар. “заявители“, които могат да упражнят правото си на достъп при условията и реда, определени с вътрешните правила и Закона за достъп до обществена информация.

 

Заявления можете да изпращате на следния адрес:  [email protected]