Върни се горе

            Консултативният съвет е експертно консултативно звено за обсъждане на основните проблеми, свързани с дейността на Агенцията и подпомагане взаимодействието между Агенцията, ведомства и професионални неправителствени организации. Той обсъжда и дава предложения, препоръки и становища относно промени в законодателната рамка,  проекти на подзаконови нормативни актове и други документи в области, свързани с дейността на Агенцията по вписванията, в които членовете на съвета имат експертни познания.      

            Основната цел на съвета е да изгради механизъм за по-ефективно сътрудничество, структуриран диалог и комуникация с всички заинтересовани страни, да консултира и подпомага Агенцията с цел повишаване на качеството на предоставяните услуги, разширяване на видовете услуги и подобряване на ефективността и организацията при предоставянето им,  актуализиране на таксите за предоставяните услуги, подобряване на сигурността и решаване на други въпроси от общ интерес.

Документи