Върни се горе

Уважаеми клиенти,

Представяме Ви новата Харта на клиентa, с която ние, екипът на Агенция по вписванията, си поставяме за цел да удовлетворяваме високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Водени от желание да предоставяме възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от нашите услуги, ние от Агенцията по вписванията и нейните териториални звена — Службите по вписванията и Службите по регистрация в страната ще се ръководим от законите в Република България и от тази Харта на клиента.

Хартата на клиента е документ - писмено изразена воля и желание за сътрудничество с всички клиенти. Съвместната ни работа е с визия за коректно отношение, взаимно уважение, бързи и лесни за достъп услуги.

Агенция по вписванията е изпълнителна агенция към министъра на правосъдието и осъществява своята дейност съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за регистър Булстат, Закона за Търговския регистър, Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, Правилника за вписванията, Устройствения правилник за дейността на Агенция по вписванията и други нормативни актове.

 

Какви принципи ще спазваме при предоставяне на административни услуги:

 

Какво очакваме от Вас:

 

Ако не сте доволни от обслужването на служител в администрацията на Агенция по вписванията, Вие може да подадете устно или писмено жалба, сигнал, молба до Изпълнителния директор на Агенция по вписванията.

 

Жалбите срещу действия/бездействия на ръководния персонал на Агенция по вписванията се отправят до министерство на правосъдието.

 

Жалбите срещу действия/бездействия на съдиите по вписванията се отправят до министерство на правосъдието или до председателя на съответния районен съд.

 

Всички останали възражения или обжалвания във връзка с предоставяните от нас услуги, следва да направите в рамките на предвидените нормативни разпоредби.

 

 

Къде може да ни намерите:

 

В териториалните поделения – служби по вписванията и служби по регистрация в рамките на обявеното работно време, публикувано на определените за това места, както и на електронната страница на Агенция по вписванията на следния линк:

http://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/rabotno-vreme-na-sluzhbite-km-agenciya-po-vpisvani/

 

 

Адресите и приемното време за клиенти на териториалните поделения на Агенция по вписванията са публикувани на електронната страница на Агенция по вписванията на следния линк: http://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/rabotno-vreme-na-sluzhbite-km-agenciya-po-vpisvani/

 

 

Чрез Информационния ни център 0 700 121 07 или на обявените на интернет страницата на агенцията телефонни номера и адреси на териториалните поделения и ЦУ.

 

На електронна поща [email protected]:

 

Като изпратите писмо на адреса на ЦУ на Агенция по вписванията (вкл. по факс 02/9486166)

 

ЦУ на Агенция по вписванията е на адрес: 1111 гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, работното време е от 9.00 до 17.30 часа

 

За Вашите въпроси, предложения и препоръки може да ползвате официалният профил на Агенция по вписванията в социалната мрежа facebook.com,  достъпен на следния линк: https://www.facebook.com/

 

Допълнителна информация за Хартата

 

Хартата е утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията – г-жа Даниела Митева със Заповед РД-01-310./30.05.2023 г. и е публикувана в интернет страницата на Агенция по вписванията: http://www.registryagency.bg

 

Настоящата харта ще се осъвременява периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на Агенцията по вписвания и в отговор на изискванията на клиентите ни.

 

 

 

 

 

Харта на клиента
PDF файл, 455,0 KB, качен на 31.05.2023

pdf document