Върни се горе

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Приоритетна ос

IIІ. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет

3.1 “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”            

Бюджетна линия

BG 051PO002/13/3.1-09              

Обща сума на проекта

2 296 693 лв. (с ДДС)              

Цели

Обща цел: Оптимизиране дейността на Агенция по вписванията по отношение на имотния регистър, подобряване обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите, чрез вътрешно развитие и интегриране на системите, чрез въвеждане на нови електронни услуги, създаване на предпоставки за по-добра събираемост на местните данъци и събираните от агенцията държавни такси.              

Специфични цели:

 • Подобряване обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите чрез ускоряване на процеса, повишаване на качеството и разнообразяване на каналите на предоставяне и заплащане на услугите
 • Повишаване качеството и надеждността на информацията, съхранявана в базите данни на имотния регистър, чрез разтоварване на персонала от неефективни дейности, породени от липсата на интеграция между системи и регистри, многократно въвеждане на данни и липсата на достатъчно ефективни методи за предоставяне на административни и инормационни услуги
 • Повишаване на приходите от държавни такси, събирани от Агенция по вписванията, чрез увеличен брой услуги и понижена себестойност на предоставянето им в резултат на повишена ефективност

Целеви групи

 • Служители на Агенция по вписванията, отговарящи за поддържането на имотния регистър
 • Граждани
 • Бизнес

Дейности

Дейност 1: Анализ на нормативната база и организационната среда на Агенция по вписванията, във връзка с развитието на информационната система на имотния регистър и въвеждането на електронни услуги

Дейност 2: Надграждане на съществуващите функционалности на информационната система на имотния регистър, разработване на нови софтуерни модули и разработване на електронни услуги

Дейност 3: Информация и публичност на проекта

Дейност 4: Одит на проекта

Дейност 5: Управление на проекта

Очаквани резултати

 • Изготвен анализ на нормативната база, съдържащ основни процеси на предоставяне на услуги
 • Изготвен анализ на вътрешни документи /методики, инструкции, заповеди, вътрешни правила за работа и др./, съдържащ детайлизирани процеси на предоставяне на услуги и констатации, насочени към идентифициране на слабости и недостатъци в анализираните документи
 • Изготвени проекти на изменения и допълнения във вътрешни организационни документи на агенцията /методики, инструкции, заповеди, вътрешни правила за работа и др./, целящи подобряване на административните процеси и повишаване качеството на административното обслужване
 • Надградени съществуващи функционалности на информационната система на имотния регистър
 • Разработени и внедрени нови софтуерни модули на информационната система на имотния регистър
 • Разработени електронни услуги за имотния регистър
 • Подобрена интеграция с външни системи                          

Продължителност на проекта

18 месеца

Дата на приключване на проекта

17.10.2015 г.