Върни се горе

EU_SEFright.png                                                                  logo-bg-right-no-back.png

Проект BG05SFOP001-2.006 - 0033-C01 с наименование „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията, чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения при използване, администриране, управление и дизайн на системни и комуникационни програмни продукти“ по процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани обучения за централната администрация“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на администрацията на Агенцията по вписванията при изпълнение на дейности по разработване и управление на софтуерни продукти и проекти в сферата на информационните технологии, чрез натрупването на специализираните знания и умения на служители в администрацията.

Специфични цели:

• усъвършенстване на уменията на служителите от администрацията в областта на информационните технологии и повишаване квалификацията им за по-качествено и ефективно изпълнение на техните служебни задължения;

• осигуряване на възможност за надграждаща квалификация на достатъчен брой служители, отговарящи за управлението и координацията на програми и софтуерни проекти в областта на информационните технологии;

• поддържане на нивото на постигната компетентност от обучените служители в средносрочен и дългосрочен план.

 

Общата стойност на проекта е в размер на 150 720,00 лева

Размер на европейско съфинансиране: 85%

Размер на национално съфинансиране: 15%

Период за изпълнение: 18 месеца (03 август 2018 г. – 03 февруари 2020 г.)

 

Очаквани регултати: Служителите ще получат специфични знания и повишаване на квалификацията си по отношение на най-актуалните и същевременно утвърдени технологични решения за създаване, поддържане и защита на информационно-комуникационната мрежа на Агенция по вписванията. Предвидените обучения ще допринесат за осъществяването на реформата в държавната администрация чрез развитие на необходимите компетентности и познания за покриване на изискванията във връзка с техните преки ежедневни задължения за ефективно управление на използваните в Агенцията по вписвания системни и мрежови програмни продукти. Също така ще усъвършенстват уменията си в областта на специфични системни и комуникационни програмни продукти и софтуер за тестване.

 

Проектът се реализира с подкрепата на Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.