Върни се горе

EU_SEFright.png                                                                     logo-bg-right-no-back.png

Проект BG05SFOP001-1.002-0003 „Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози” по процедура BG05SFOP001-1.002 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Общата цел на проекта е надграждане на Търговския регистър с оглед подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса и увеличаване на броя на услугите, предоставяни по електронен път за субектите, които ще подлежат на регистрация в електронния регистър на неправителствените организации (НПО) и централния регистър за особените залози (ЦРОЗ).

 

Обща стойност на проекта:

1 878 922.98 лева, от които 1 597 084.53 са европейско финансиране  и 281 838.45 са национално съфинансиране

 

Срок на изпълнение на проекта – 62 месеца.

 

Проектът се реализира с подкрепата на Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.

Проект Търговски регистър
PDF файл, 1,1 MB, качен на 11.07.2017

pdf document