Върни се горе

 EU_SEFright.png                                                                     logo-bg-right-no-back.png

 

Проект BG05SFOP001-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги” по процедура BG05SFOP001-1.002 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е Надграждане на Имотния регистър с цел подобряване на обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите, вътрешно интегриране на системите и въвеждане на нови електронни услуги.

 

Обща стойност на проекта:

1 500 000.00 лева, от които 1 275 000.00 са Европейско финансиране и 225 000.00 са национално съфинансиране.

 

Срок на изпълнение на проекта – 02.11.2016 г. – 31.12.2021 г.

 

Проектът се реализира с подкрепата на Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.

Проект Имотен регистър
PDF файл, 920,5 KB, качен на 11.07.2017

pdf document