Върни се горе

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Приоритетна ос

II. “Управление на човешките ресурси”

Подприоритет

2.4 “Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”

Бюджетна линия

BG 051PO002/08/2.4-02

Цели

Обща цел

Повишаване на квалификацията на служителите на Агенцията по вписванията и подобряване на процеса на управление на човешките ресурси с цел оптимизиране на работните процеси, създаване на силна мотивационна среда в рамките на АВ и предоставяне на по-добри услуги на гражданите и бизнеса.

Специфични цели

Повишаване на капацитета на служителите, заемащи ръководни длъжности в Агенцията по вписванията за изработване на политики за развитие на човешките ресурси и по-ефективното им управление.
Повишаване на ефективността и качеството на управлението на човешките ресурси и стимулиране на кариерното развитие на служителите.
Гарантиране на продължаващо обучение, представяно на служителите на Агенцията по вписванията.
Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията по вписванията за предоставяне на по-качествени и по-прозрачни административни услуги на гражданите и бизнеса и оптимизиране на работните процеси.

Целева група

Служители на Агенцията по вписванията (69 служителя обща администрация и 509 служителя Търговски и имотен регистър, в това число 91 длъжностни лица по регистрация)

Дейности

 • Дейност 1: Създаване на екип и управление на проекта;
 • Дейност 2: Преглед на политиките за управление на човешките ресурси в Агенцията по вписванията и разработване на политика за развитие на човешките ресурси на АВ за периода 2009-2014, инкорпорираща съвременните европейски стандарти и практики за управление на човешките ресурси;
 • Дейност 3: Работно посещение на ръководители от АВ в Естония и Португалия за обмяна на опит и проучване на добрите практики за управление на човешките ресурси в подобни на АВ структури;
 • Дейност 4: Създаване на електронен регистър за управление на човешките ресурси;
 • Дейност 5: Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите от АВ, включващи:
  • Чуждоезиково обучение;
  • Обучения за повишаване на управленските умения на административните ръководители;
  • Обучения за повишаване на уменията на служителите от отдел „Човешки ресурси”;
  • Специализирано обучение за служителите на дирекция „ИОТ”
 • Дейност 6: Разработване на платформа за електронно обучение на служителите в АВ;
 • Дейност 7: Изработване на програма, обучителни модули, видеоуроци и тестове за он-лайн обучения на новопостъпили служители;
 • Дейност 8: Изработване на програма, обучителни модули, видеоуроци и тестове за он-лайн обучения за работа със специализиран софтуер;
 • Дейност 9: Изработване на програма, обучителни модули и тестове за он-лайн обучения за превенция и конфликт на интереси на служителите, работещи в сферата на обществените поръчки и вземащи участие в процедурата по възлагане;
 • Дейност 10: Организиране и провеждане на стартираща и заключителна конференция на проекта;
 • Дейност 11: Одит;
 • Дейност 12: Осигуряване информация и публичност.

Очаквани резултати

Повишена ефективност и качеството на управление на човешките ресурси в Агенцията по вписванията чрез:

 • Разработена политика за развитие на човешките ресурси на АВ за периода 2009-2014, инкорпорираща съвременните европейски стандарти и практики за управление на човешките ресурси;
 • Обменени добри практики за управление на човешките ресурси между служителите, заемащи ръководни длъжности в АВ и техните колеги от аналогични структури в Естония и Португалия;
 • Създаден регистър за управление на човешките ресурси.

Повишена квалификация на служителите на Агенцията по вписванията чрез:

 • Организирани и провени на специализирани обучения за служителите от АВ, включващи:
 • Разработване на платформа за електронно обучение на служителите в АВ;
 • Изработена и внедрена програма, обучителни модули, видеоуроци и тестове за он-лайн обучения на новопостъпили служители;
 • Изработена и внедрена програма, обучителни модули, видеоуроци и тестове за он-лайн обучения за работа със специализиран софтуер;
 • Изработена и внедрена програма, обучителни модули и тестове за он-лайн обучения за превенция и конфликт на интереси на служителите, работещи в сферата на обществените поръчки и вземащи участие в процедурата по възлагане;
 • Изработен наръчник за ползване на електронната система за обучение;
 • Организирани и проведени 2 конференции (в началото и края на проекта )
 • Извършен одит на проектната документация;
 • Проведени кампании за осигуряване информация и публичност на проектните дейности и резултати. Организирана кръгла маса и отпечатани 5000 бр. рекламни материали, брошури и дискове.

Период за изпълнение

Период за изпълнение (15.07.2009г. - 15.12.2012г.)


Кратка информация за напредъка на проекта

Кратка информация за дейностите и очакваните резултати по проект „Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в АВ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, като бенефициент по договора е Агенция по вписванията.

На 14.05.2012г. със заповед № РД-04-06/14.05.2012г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията бе обявено класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на електронен регистър, платформа за електронно обучение и разработване на програми и обучителни модули за он-лайн обучение”.

На първо място – „Сиела Норма” АД.

Предстои сключване на договор за изпълнение на следните дейности:

 • Дейност 4: „Създаване на електронен регистър за управление на човешките ресурси”,
 • Дейност 6: „Разработване на платформа за електронно обучение на служителите в АВ”;
 • Дейност 7: „Изработване на програма и обучителни модули за он-лайн обучения на новопостъпили служители”,
 • Дейност 8: „Изработване на програма, обучителни модули, видеоуроци и тестове за он-лайн обучения за работа със специализиран софтуер”
 • Дейност 9: „Изработване на програма, обучителни модули и тестове за он – лайн обучения за превенция и конфликт на интереси на служителите, работещи в сферата на обществените поръчки и вземащи участие в процедурата по възлагане”.

Очакваните резултати от изпълнението на поръчката са:

 • Функциониращ електронен регистър за управление на човешките ресурси в АВ и изготвен наръчник за работа с електронния регистър.
 • Разработена платформа за електронно обучение на служителите на АВ и изготвен наръчник за ползване на електронната платформа за обучение.
 • Създадена, тествана и внедрена програма, обучителни модули, видео уроци и тестове за обучение на новопостъпили служители в АВ.
 • Създадена, тествана и внедрена програма, обучителни модули и тестове за обучение за работа със специализиран софтуер.
 • Създадена, тествана и внедрена програма, обучителни модули и тестове за он-лайн обучения за превенция и конфликт на интереси на служителите, работещи в сферата на обществените поръчки и вземащи участие в процедурата по възлагане.

Срокът за изпълнение на поръчката е два месеца от сключването на договора.

Ръководител на проект: Диана Михайлова

e-mail:  [email protected]


Информация за текущо изпълнение на проекта

В изпълнение на договор, сключен на 17.07.2012г. между възложителя Агенция по вписванията и изпълнителя „Сиела Норма” АД с предмет : „Създаване на електронен регистър, платформа за електронно обучение и разработване на програми и обучителни модули за он-лайн обучение” изцяло се изпълниха следните дейности:

 • Дейност 4: „Създаване на електронен регистър за управление на човешките ресурси”,
 • Дейност 6: „Разработване на платформа за електронно обучение на служителите в АВ”;
 • Дейност 7: „Изработване на програма и обучителни модули за он-лайн обучения на новопостъпили служители”,
 • Дейност 8: „Изработване на програма, обучителни модули, видеоуроци и тестове за он-лайн обучения за работа със специализиран софтуер”
 • Дейност 9: „Изработване на програма, обучителни модули и тестове за он – лайн обучения за превенция и конфликт на интереси на служителите, работещи в сферата на обществените поръчки и вземащи участие в процедурата по възлагане”.

Резултатите от изпълнението са следните:

 • Функциониращ електронен регистър за управление на човешките ресурси в АВ и изготвен наръчник за работа с електронния регистър
 • Разработена платформа за електронно обучение на служителите на АВ и изготвен наръчник за ползване на електронната платформа за обучение
 • Създадена, тествана и внедрена програма, обучителни модули, видео уроци и тестове за обучение на новопостъпили служители в АВ..
 • Създадена, тествана и внедрена програма, обучителни модули и тестове за обучение за работа със специализиран софтуер;
 • Създадена, тествана и внедрена програма, обучителни модули и тестове за он-лайн обучения за превенция и конфликт на интереси на служителите, работещи в сферата на обществените поръчки и вземащи участие в процедурата по възлагане.

В изпълнение на дейност 10 и дейност 12 от проекта с решение № РД-04-23/16.10.2012г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията е открита обществена поръчка с предмет: „Техническо обезпечаване на публично представяне на програма за он-лайн обучение и заключителна конференция по проект “Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенция по вписванията”

Назначена е комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. Предстои сключване на договор за изпълнение на дейностите, включени в поръчката.

- Агенция по вписванията след представена обосновка поиска от УО на ОПАК удължаване на срока на договор КБ-08-24-6/15.07.2009г. по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд с три месеца, считано от 15.12.2012г.

С анекс № 13 от 27.11.2012г. срокът на договор КБ-08-24-6/15.07.2009г. по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд е удължен с три месеца.

Източник: Екип за управление на проекта


Публичност

В изпълнение на дейност 2 от проекта екип от експерти разработиха доклад за преглед на политиките за управление на човешките ресурси в Агенцията по вписванията. Изготвен е Обобщен анализ и предложение за инкорпориране на съвременни европейски стандарти и практики за управление на човешките ресурси в политиката на Агенция по вписванията. Обобщеният анализ може да бъде намерен в подраздел „Документи”.

В изпълнение на дейност 3 от проекта в периода 14 – 17 февруари 2010 година бе проведено работно посещение в Център „Регистри и информационни системи”, гр. Талин, република Естония, Десетчленната работна група, съставена от служители на Агенция по вписванията., бе ръководена от г-н Анастас Георгиев – и. д. изпълнителен директор на АВ. В периода 15 – 18 март 2010 година бе проведено работно посещение в Институт по регистри и нотариуси към Министерство на правосъдието в гр. Лисабон, Република Португалия, от 7 служители на Агенцията с ръководител г-н Момчил Иванов – главен секретар. За обмяната на опит с подобни на Агенция по вписвнаията структури и проучване на добрите практики за управление на човешките ресурси е изготвен доклад, който може да бъде намерен в подраздел „Документи”.

 1. В изпълнение на дейност 10 от проекта от 16 до 18 януари 2012 година бе организирана и проведена стартираща конференция с участие на служителите на АВ и медии за представяне на целите на проекта, времевата рамка и дейностите, които ще бъдат развити. Материали от конференцията могат да бъдат намерени в подраздел „Документи”.
 2. В изпълнение на дейност 2 от проекта бяха проведени следните мероприятия:
  2.1. От 31 януари 2012 г. до 2 февруари 2012 г. – Работна среща с ръководството на Агенция по вписванията;
  2.2. От 15 февруари 2012 г. до 16 февруари 2012 г. – Разширено обсъждане на изработената политика за управление на човешките ресурси със служители на Агенция по вписванията.
 3. В изпълнение на дейност 12 от проекта беше организирана и проведена кръгла маса с участие на медиите за представяне на изработената политика за управление на човешките ресурси на АВ за периода 2009-2014 година. Разработената „Политика за развитие на човешките ресурси в Агенция по вписванията 2009-2014 г.” може да бъде намерена в подраздел „Документи”.

В изпълнение на дейност 2 от проекта, на 9 февруари 2012 г. в Агенция по вписванията бе проведена работна среща за обсъждане на изготвения „Обобщен анализ и предложения за инкорпориране на съвременните европейски стандарти за управление на човешките ресурси в политиката на Агенцията” и на направените предложения за политика за развитие на човешките ресурси в АВ 2009 – 2014 г.

Агенция по вписванията проведе публично представяне на програмите за он-лайн обучения пред служителите на Агенция по вписванията по проект „Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в агенция по вписванията”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Публичното представяне се проведе на 15.02.2013г. и 16.02.2013г. в хотел Аугуста, гр.Хисаря. В събитието взеха участие служители на Агенция по вписванията от всички структурни звена. Представени бяха платформата за електронно обучение на служителите, програмата и обучителните модули за он-лайн обучения на новопостъпилите служители, програмата и обучителните модули за он-лайн обучения за работа със специализиран софтуер и програмата и обучителните модули за он-лайн обучения за превенция и конфликт на интереси на служителите, работещи в сферата на обществените поръчки и вземащи участие в процедура за възлагане.

Агенция по вписванията представи на заключителна пресконференция, която се проведе от 28.02.2013г. до 02.03.2013г. в хотел „Св. Никола”, гр.Сандански по проект „Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в агенция по вписванията”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд резултатите от окончателно изпълнените дейности на проекта.

На конференцията беше представена политиката за управление на човешките ресурси. Представени бяха резултатите от проведените специализирани обучения на служители на Агенция по вписванията по английски език и IT обучения, както и предприетите действия за устойчивост на резултатите от проекта.

Документи

Листовка за очакваните резултати
PDF файл, 4,9 MB, качен на 28.04.2010

pdf document

Обобщен анализ и предложения
PDF файл, 1,3 MB, качен на 28.04.2010

pdf document