Върни се горе

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Приоритетна ос

II. „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет

2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия

BG 051PO002/14/2.2-16

Обща сума на проекта

194 460,00 лв. (с ДДС)

Цели

Основната цел на обучението ще бъде развиване на уменията на служителите на Агенция по вписванията, които нямат юридическо образование да навлязат в материята на законите, които са пряко свързани с работата им.

Специфични цели

Обучението е във връзка с административните разпоредби в прилагането на Семейния кодекс (СК), Закона за Регистър БУЛСТАТ (ЗРБ) и Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Целева група

Служители от всички регионални дирекции в Главна дирекция „Регистри“  

Дейности

Дейност 1: Дейности за организация и управление на проекта

Дейност 2: Обща правна култура за неюристи

Дейност 3: Информация и публичност

Очаквани резултати

Обучени 200 служители от регионалните дирекции на територията на страната

Период за изпълнение

Период за изпълнение: 10 месеца (24 септември 2014 г. – 24 юли 2015 г.)