Върни се горе

Проекта се  осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16“, по договор № 14-22-41/24.09.2014 г.

Цели

  1. Общата цел на настоящия проект е надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на Агенция по вписванията чрез целенасочени обучения по чужди езици. Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Агенция по вписванията за по – ефективно и качествено изпълнение на задълженията им чрез развитие на комуникацията им на чужди езици.
  2. Специфичните цели са подобряване на работата на Агенция по вписванията за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Усъвършенстване на професионалните ключови компететности на служителите за по ефективно управление и работа в Агенция по вписванията, както и подобряване на личната компететност на служителите в администрацията.

Целева група

120 служители на Агенция по вписванията в няколко области на страната.

Дейности

Дейност 1 - Създаване на екип и управление на проекта.

Дейност 2 - Специализирани обучения за служителите от Агенция по вписванията по гръцки език.

Дейност 3 - Специализирани обучения за служителите от Агенция по вписванията по руски език.

Дейност 4 - Специализирани обучения за служителите от Агенция по вписванията по румънски език.

Дейност 5 - Специализирани обучения за служителите от Агенция по вписванията по турски език. 

Продължителност на проекта

12 месеца 

Документи

Покана за участие в пресконференция
DOC файл, 43,3 KB, качен на 09.07.2015

doc document