Върни се горе

Цели

Общата цел на проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по английски език и обучения за професионално развитие” е: Повишаване на служителите от администрацията на общинско, централно и областно ниво чрез обучение в страната, което е основна цел и тя може да бъде постигната чрез изпълнението на взаимосвързани дейности.Тя ще се реализира чрез подобряване и развитие на ключови компетенции на длъжностните лица по регистрация в Търговския регистър и служители на отдел „АПО“ към Агенция по вписванията чрез обучения по английски език и повишаване квалификацията и компетентностите на служители от обща и специализирана администрация на Агенция по вписванията чрез обучения за професионално развитие.

Дейности

Основните  дейности заложени в проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по английски език и обучения за професионално развитие” са :

  • Дейност 1: Провеждане на чуждоезиково обучение;
  • Дейност 2: Провеждане на обучения от Института за публична администрация (ИПА);
  • Дейност 3: Дейности за информация и публичност;    

Резултати

В следствие реализацията на проекта ще се постигнат следните резултати:

  • Обучени 161 служители от администрацията на АВ по английски език. Издадени 161 сертификати за успешно преминат курс на обучение. Проведени 5 курса на обучение.
  • Обучени 36 служители от обща и специализирана администрация в АВ по теми от професионалното развитие. Издадени  36 сертификата за успешно преминати курсове на обучение. Проведени 7 обучения за професионално развитие;
  • Изготвени 4 броя банери, 2 публикации в интернет страницата на АВ и изработени 50 комплекта рекламно –презентационни материали.

Проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по английски език и обучения за професионално развитие” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” и е с продължителност 9 месеца. Общата стойност на проекта е 88 473.80 лв.