Върни се горе

Проектът „Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията чрез обучения по информационни технологии и административно-правно обслужване„се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № А13-22-9 от 17.04.2014 г.

Приоритетна ос

II. “Управление на човешките ресурси”

Подприоритет

2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия

BG 051PO002/13/2.2-13

Обща сума на проекта

89 569,30 лв. (с ДДС)

Цели

Обща цел - надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от централната и областните администрации чрез целенасочени обучения.

Специфични цели - подобряване на професионалните компетентности и ефективност на служителите на дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Агенция по вписванията чрез специализирани обучения по информационни технологии, пряко обвързани със специфичната им дейност.

 • Подобряване на професионалните компетентности и ефективност на служителите от отдел „Административно-правно обслужване” на Агенция по вписванията чрез обучения по търговско право на Европейския съюз и обучения за професионално развитие от Институт за публична администрация (ИПА).

Целева група

 • Служители на дирекция „Информационно обслужване и технологии”
 • Служители от отдел „Административно-правно обслужване”                

Дейности

Дейност 1: Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии                                         

Дейност 2: Провеждане на обучение по Търговско право на ЕС                                    

Дейност 3: Провеждане на обучения от Институт за публична администрация (ИПА)

Дейност 4: Дейности за информация и публичност           

Очаквани резултати

Дейност 1

 • Проведени 9 обучения по информационни технологии за служителите от дирекция „Информационно обслужване и технологии”
 • Обучени 26 служители от дирекция „Информационно обслужване и технологии”
 • Обучени 26 служители от дирекция „Информационно обслужване и технологии”, които успешно преминават обученията с получаване на сертификат

Дейност 2

 • Проведен 1 курс по търговско право на ЕС на служители от отдел „Административно-правно обслужване”
 • Обучени 12 служители от отдел „Административно-правно обслужване” по търговско право на ЕС
 • Обучени 12 служители от отдел „Административно-правно обслужване” по търговско право на ЕС, които успешно преминават обучението с получаване на сертификат

Дейност 3

 • Проведени 4 обучения по програмите на ИПА
 • Обучени 40 служители от отдел „Административно-правно обслужване” по програмите на ИПА
 • 40 служители от отдел „Административно-правно обслужване” успешно преминали обучение за професионално развитие по програмите на ИПА с получаване на сертификат

Дейност 4

 • Изготвени банери, популяризиращи проекта – 5 броя
 • Публикувана информация за проекта на интернет страницата на Агенция по вписванията – 2 броя
 • Изработени рекламно-презентационни комплекти – 78 броя                      

Период за изпълнение 

9 месеца (17 април 2014 г. – 17 юни 2015 г.) 


Заключителна публикация