Върни се горе

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Приоритетна ос

III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет

3.1 “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”

Бюджетна линия

BG 051PO002/11/3.1-06

Цели

Обща цел

Подобряване на ефективността на работата на Агенция по вписванията чрез развитие на информационната система на Търговския регистър.

Специфични цели

 • Повишаване на качеството на услугите, предоставяни чрез системата на Търговския регистър

Целева група

 • Бизнесът
 • Служители на Агенция по вписванията – деловодители и длъжностни лица по регистрация, отговарящи за воденето на търговския регистър

Дейности

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата функционалност с изискванията на законодателството и изготвяне на техническо задание за развитие и оптимизиране на информационната система на търговския регистър

Дейност 3: Усъвършенстване и надграждане на информационната система на търговския регистър и адаптиране към изискванията на българското законодателство

Поддейност 3.1 „Разширяване на функционалността на раздел „Несъстоятелност”

Поддейност 3.3 „ Разширяване на функционалността за обмен на данни с абонати на информационната система на търговския регистър

Поддейност 3.5 „Създаване на англоезичен публичен интерфейс на търговския регистър”

Поддейност 3.6 „Разширяване на съществуващата функционалност, чрез възможност за идентификация в публичната част за започнати производства по преобразуване

Поддейност 3.7 „Създаване на нова функционалност за констатиране на административни нарушения и налагане на административни наказания”

Поддейност 3.8 „Осигуряване на свързаност и автоматизиран обмен на данни между информационните системи на Търговския регистър и Имотния регистър

Поддейност 3.9 „Разработване на нови справки и филтри”

Поддейност 3.10 „Оптимизиране на качествените параметри на информационната система на Търговския регистър”

Поддейност 3.11 „Доставка, конфигуриране, инсталация и тестване на сървъри за информационната система на Търговския регистър”

Поддейност 3.12 „ Разработване на съдържание на брошура за работа с информационната система на Търговския регистър”

Поддейност 3.13 „ Провеждане на обучение на администратори на информационната система на Търговския регистър

Дейност 4: Разработване на ръководство за постановяване на откази за вписване в Търговския регистър

Дейност 5: Провеждане на обучения на ДЛР и деловодители от Агенция по вписванията за работа с внедрената нова функционалност на информационната система на Търговския регистър и ползване на разработеното ръководство за постановяване на откази за вписване

Дейност 6: Информация и публичност

Дейност 7: Одит на проекта

Очаквани резултати

Подобряване на ефективността на работата на Агенция по вписванията чрез развитие на информационната система на Търговския регистър чрез:

 • Извършен анализ на текущото състояние текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата функционалност с изискванията на законодателството и изготвяне на техническо задание за развитие и оптимизиране на информационната система на търговския регистър
 • Усъвършенстван и функционално разширен раздел „Несъстоятелност”
 • Усъвършенствана и разширена функционалност за обмен на данни с абонати на информационната система на Търговския регистър
 • Създаден англоезичен публичен интерфейс на търговския регистър
 • Добавена възможност за идентификация в публичната част на Търговския регистър за започнати производства по преобразуване
 • Създадена функционалност за обработка, движение и контрол на документи при констатиране на административни нарушения и налагане на административни наказания, съгласно разпоредбите на ЗТР
 • Осъществена свързаност за автоматизирана обмяна на данни между информационната система на Търговския регистър и Имотния регистър
 • Подобрена и разширена справочна дейност, адаптирана към изискванията на нормативната уредба
 • Оптимизирани качествени параметри на информационната система на Търговския регистър
 • Доставени, конфигурирани, инсталирани и тествани сървъри за информационната система на Търговския регистър
 • Разработено съдържание на брошура за работа с информационната система на Търговския регистър
 • Проведено обучение на длъжностни лица по регистрацията и деловодители от Търговския регистър за работа с новите функционалности
 • Разработено ръководство за постановяване на откази за вписване в Търговския регистър
 • Модерно обслужване от страна на администрацията
 • Развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги
 • Повишаване на качеството на услугите, предоставяне чрез системата на Търговския регистър
 • Разработени 2 обучителни програми за работа с новата функционалност с информационната система на Търговския регистър и за ползване на ръководството за постановяване на откази за вписване
 • Организирани и проведени 2 конференции (в началото и края на проекта )
 • 20 публикации в национални и регионални печатни издания и он-лайн медии за етапите на изпълнение на проекта и постигнатите резултати
 • Извършен одит на проекта

Период за изпълнение

18 месеца (17 февруари 2012 – 17 август 2013)