Върни се горе

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Приоритетна ос

III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет

3.2 “Стандартна информационно-комуникативна среда и оперативна съвместимост”

Бюджетна линия

BG 051PO002/14/3.2-06             

Обща сума на проекта

499 249,20 лв. (с ДДС)           

Цели

Обща цел: Повишаване на качеството на административното обслужване на гражданите и подобряване на взаимодействието между доставчиците на административни услуги във връзка със създаването, актуализирането и използването на Регистъра на имуществените отношения на съпрузите (РИОС).

Специфични цели:

Специфична цел 1: Улесняване на достъпа на гражданите до предлаганите услуги;

Специфична цел 2: Подобряване на процесите на взаимодействие между доставчиците на административни услуги чрез постигане на технологична съвместимост;

Специфична цел 3: Повишаване нивото на оперативна съвместимост на информационната среда на РИОС чрез надграждането му и създаване на предпоставки за автоматичен обмен на данни между администрациите и между регистрите;

Специфична цел 4: Повишаване на качеството на съдържащите се в регистъра данни.

Целева група

 • Служителите на Агенцията по вписванията
 • Граждани и бизнес;
 • Други доставчици на електронни административни услуги

Дейности

 • Дейност 1: Анализ и проектиране  
 • Дейност 2: Софтуерна разработка
 • Дейност 3: Одит
 • Дейност 4: Информация и публичност
 • Дейност 5: Управление на проекта

Очаквани резултати           

В резултат на дейност 1 „Анализ и проектиране“ ще бъде:

 • Изготвен юридически анализ на нормативната база и административните процеси и механизми във връзка с предоставянето на административни услугите от РИОС от страна   на   АВ   с   оглед   интеграция,   оптимизация   и електронизация; разработка на техническа спецификация за необходимите софтуерни разработки.
 • Извършен бизнес анализ на текущото състояние на административните процеси, необходими за създаването, поддържането и използването на регистъра, който ще се надгражда в рамките на проекта. 
 • Подготвена техническа спецификация,  която  ще съдържа модел на реализация по електронен път на процеси и процедури; спецификация за необходимите софтуерни разработки.

В резултат на дейност 2 „Софтуерна разработка“ ще бъдат:

 • Разработени минимум две нови електронни административни услуги
 • Надграден регистър на имуществените отношения на съпрузите
 • Подготвени и подадени заявления за вписване на информационни обекти и услуги в Регистрите за оперативна съвместимост, съгласно изискванията на ЗЕУ и осигурена оперативна съвместимост и информационна сигурност на информационно-комуникационната среда на хоризонтално ниво

В резултат на дейност 3 „Одит“ ще бъде извършен  одит  за правилното  изразходване  на финансовите средства по проекта; Изготвен финансов     одиторски доклад за изпълнението на проекта; Осигурена прозрачност и отчетност на проекта.

В резултат на дейност 4 „Информация и публичност“ ще се повиши информираността на гражданите относно целите на проекта, като бъде:

 • Организирана 1 пресконференция
 • Организиран 1 информационен ден за целевите групи
 • Издадени и разпространени информационни материали
 • Публикеване актуална информация за проекта на интернет страницата на Агенцията по вписванията

В резултат на дейност 5 „Управление на проекта“ е сформиран екип от експерти, които да ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.        

Период за изпълнение

9 месеца (25 август 2014 г. – 25 май 2015 г.)