Върни се горе

Проектът е финансиран с договор 10-31-10/10 от 07.02.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Приоритетна ос

III. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”.

Подприоритет

3.1 “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”

Бюджетна линия

BG 051PO002/10/3.1-04

Цели

Общата цел на проекта е да се оптимизира дейността на Агенцията по вписванията по отношение на имотния регистър, да се подобри обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите чрез вътрешно интегриране на системите и въвеждане на нови електронни услуги и да се създадат предпоставки за по-добра събираемост на местните данъци върху недвижимите имоти чрез създаване на стандарти за информационен обмен между агенцията и общинските администрации.
За изпълнението на общата цел на проекта, са поставени следните специфични цели:

 • Подобряване обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите чрез ускоряване на процеса, повишаване на качеството и разнообразяване на каналите на предоставяне и заплащане на услугите;
 • Повишаване качеството и надеждността на информацията, съхранявана в базите данни на имотния регистър, чрез разтоварване на персонала от неефективни дейности, породени от липсата на интеграция между системи и регистри, многократно въвеждане на данни и липсата на достатъчно ефективни методи за предоставяне на административни и информационни услуги;
 • Повишаване на приходите от държавни такси, събирани от Агенция по вписванията, чрез увеличен брой услуги и понижена себестойност на предоставянето им в резултат на повишена ефективност;
 • Подпомагане дейността на приходните звена в общинските администрации чрез създаване на предпоставки за ефективен информационен обмен с тях;
 • Подобряване на кадровия потенциал на Агенцията по вписванията чрез повишаване на квалификацията и уменията за по-ефективно изпълнение на дейностите във връзка с имотния регистър в условията на рестрикции и ограничен кадрови ресурс.

Целева група

 • Служителите на Агенцията по вписванията, отговарящи за поддържането на имотния регистър;
 • Граждани;
 • Бизнес;
 • Нотариуси;
 • Общински администрации – звена за местни данъци и такси.

Дейности

Дейност 1: Аналитични дейности
Дейност 2: Организационни и нормативни дейности
Дейност 3: Технологични разработки
Дейност 4: Обучение по ЗЕУ
Дейност 5: Одит
Дейност 6: Дейности по информация и публичност
Дейност 7: Управление на проекта

Очаквани резултати

 • Идентифицирани нужди по отношение на имотния регистър;
 • Разработена дългосрочна стратегия за развитието на имотния регистър;
 • Разработени стандарти за информационен обмен на данни от имотния регистър с други системи;
 • Разработени методики, инструкции, вътрешни правила за работа и наръчници, целящи унифициране на административните процеси и повишаване на качеството на административно обслужване;
 • Доработени съществуващи системи и разработени нови модули за вътрешна интеграция на системите и регистрите, за интеграция с външни системи, за подаване по електронен път на документи, подлежащи на вписване в имотен регистър, от нотариусите;
 • Сертифицирана по ЗЕУ информационна система за имотен регистър;
 • Обучени служители за прилагане на принципите на ЗЕУ;
 • Увеличен брой предоставени по електронен път административни и информационни услуги;
 • Повишено качество на предоставяните услуги, отчетено посредством проучване на общественото мнение в началото и в края на проекта;
 • Повишена събираемост на местните данъци върху недвижими имоти посредством подобрен информационен обмен и координация с приходните звена на общинските администрации.

Период за изпълнение

Период за изпълнение (07.02.2011г. – 07.08.2013г.)


Ръководител на проект: Румен Попов
e-mail:  [email protected]