Върни се горе

Агенция по вписванията е бенефициент по проект „Агенция по вписванията – модерна, гъвкава и надеждна администрация” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 13-31-27 от 30.04.2014 г.

Максималната обща сума на проекта е в размер на 344 854,95 лв. (с ДДС).

Първоначално периодът за изпълнение е 18 месеца или до 30.10.2015 г. С Анекс към договора за безвъзмездна финансова помощ срокът за изпълнение се удължава с 2 месеца или до 31.12.2015 г.

Общата цел на проекта

Качествено административно обслужване от страна на централните администрации, чрез внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството.

Специфичните цели на проекта

Специфична цел 1: Въвеждане и сертифициране на интегрирана система за управление в Агенция по вписванията чрез въвеждане принципите на международните стандарти за качество  EN ISO 9001:2008 и за защита на информационната сигурност  ISO/IEC 27001:2013;

Специфична цел 2: Подобряване на политиките, процедурите, инструкциите и указанията в Агенция по вписванията съгласно изискванията на международните стандарти за качество  EN ISO 9001:2008 и за защита на информационната сигурност  ISO/IEC 27001:2013;

Специфична цел 3: Повишаване сигурността на информационните активи в АВ чрез прилагане на адекватни мерки за оценка, анализ, категоризиране и управление на рисковете с цел повишаване надеждността и безопасността на информацията за клиентите– граждани и бизнес.

Специфична цел  4:  Повишаване капацитета на служителите от АВ за работа с новата система за управление съгласно  EN ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2013.

Дейности

За постигане на поставените цели следва да се изпълнят 5 дейности по проекта, както следва:

Първата и основна за проекта е Дейност 1: Въвеждане на интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти за качество EN ISO 9001:2008 и за защита на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013.

Следващата стъпка към успешното изпълнение на проекта и постигане на поставените цели е Дейност 2: Сертификация на интегрирана система за управление съгласно международните стандарти за качество EN ISO 9001:2008 и за защита на информационната сигурност  ISO/IEC 27001:2013.

Дейност 3: Провеждане на съпътстващи обучения.

Дейността предвижда провеждане на 2 вида обучение, необходими за внедряването и последващото поддържане на интегрирана система на управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001:2008 и EN/IEC ISO 27001:2013, както следва:

Тема №1: Запознаване, интерпретация и методи за внедряване и поддържане на интегрирана система за управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001:2008 и  EN/IEC ISO 27001:2013.

Обучението е предназначено за 100 служители на АВ. Продължителност на 1 курс : 1 ден, 8 учебни часа.

Вторият вид обучения е с тема:

Тема №2: Вътрешни одитори на интегрирана Система за управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001: 2008 и  EN/IEC ISO 27001:2013

Обучението е предназначено за 35 служители на АВ. Продължителност на курса : 3 дни, 24 учебни часа.

Подготвените служители ще гарантират устойчивостта на проекта след негово приключване, като осигурят функционирането и поддържането на интегрираната система на управление в съотвествие с международните стандарти за качество EN ISO 9001:2008 и за защита на информационната сигурност  ISO/IEC 27001:2013.

Дейност 4 „Дейности по информация и публичност по проекта“

Дейностите по информация и публичност са осъществени посредством публични мероприятия и информационни материали за популяризиране на целите.

Дейност 5 „Одит на проекта“

След приключване на всички дейности ще бъде извършен на независим финансов одит на проекта в съответствие с международните одиторски стандарти.

С оглед на постигнатите резултати, Агенция по вписванията е изпълнила общите и специфичните цели заложени в проекта и вече разполага с въведена в действие Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти за качество EN ISO 9001:2008 и за защита на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013.

Извършен е и сертификационен одит по двата стандарта, като Агенция по вписванията е получила международните сертификати от международния акредитиран сертифициращ орган, съответно за качество по EN ISO 9001:2008 и за информационна сигурност по ISO/IEC 27001:2013.