Върни се горе

E-mail адрес:  office@registryagency.bg

 

 

 

Раздел II. Изпълнителен директор на агенцията

Чл. 6. (1) (Доп.- ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Изпълнителният директор е лице с висше юридическо образование и юридически стаж не по-малко от 5 години.

(2) Изпълнителният директор на агенцията:

 1. ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на агенцията, както и връзките й с други органи и организации
 2. представлява агенцията и организира международните й връзки
 3. планира, разпределя и администрира предоставените бюджетни средства на агенцията
 4. организира работата по създаването и поддържането на имотния регистър и на връзката му с кадастъра
 5. организира и контролира осъществяването на връзката на имотния регистър с регистрите по чл.7, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и с други регистри и информационни системи
 6. ръководи, координира и контролира създаването и поддържането на централния архив в електронен вид на партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи
 7. организира разработването на концепции и насоки за развитието в областта на имотния регистър и контролира тяхното изпълнение
 8. организира работата по воденето и поддържането на регистър БУЛСТАТ като единен национален административен регистър
 9. организира и контролира осъществяването на взаимодействието между регистър БУЛСТАТ, търговския регистър и други регистри и информационни системи
 10. (изм. и доп.- ДВ, бр.37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) ръководи, координира и контролира съхраняването в единна информационна система на информацията в регистър БУЛСТАТ, в търговския регистър и в регистъра на имуществените отношения на съпрузите и поддържането на национална база данни за тези регистри
 11. организира работата по воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър
 12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) организира работата по воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на имуществените отношения на съпрузите
 13. (предишна т.12 - ДВ, бр.37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията
 14. (предишна т.13 - ДВ, бр.37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) утвърждава структурата на административните звена
 15. (предишна т.14 - ДВ, бр.37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) утвърждава длъжностното разписание и работните заплати
 16. (предишна т.15 - ДВ, бр.37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) назначава и освобождава държавните служители в агенцията
 17. (предишна т.16 - ДВ, бр.37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите по трудово правоотношение в агенцията
 18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) осигурява условия за повишаване квалификацията на служителите
 19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) ръководи оценяването на служителите в агенцията за изпълнението на заеманите от тях длъжности
 20. (нова- ДВ, бр.13 от2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) утвърждава длъжностните характеристики на главния секретар и на длъжностите, които са му непосредствено подчинени
 21. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., предишна т. 20 - ДВ, бр.13 от2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) изготвя и представя на министъра на правосъдието ежегоден доклад за дейността на агенцията
 22. (предишна т. 20, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) изпълнява и други правомощия, произтичащи от разпоредбите на ЗКИР, Закона за регистър БУЛСТАТ, Закона за търговския регистър и Семейния кодекс и нормативните актове по прилагането им, както и възложени му с друг закон или подзаконов нормативен акт.

(3) (Изм.- ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) Изпълнителният директор може да възложи на главния секретар правомощия по служебното и трудовото правоотношение със служителите в агенцията, освен в случаите, когато в закон е предвидено друго.

(4) В изпълнение на правомощията си изпълнителният директор издава заповеди.

(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.) При осъществяване на своите правомощия изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор.

(6) (Изм.- ДВ, бр.37 от2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) Изпълнителният директор определя функциите на заместник изпълнителния директор и може със заповед да делегира правомощия на него или на директорите на регионалните дирекции.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) Изпълнителният директор може да възложи на директорите на регионални дирекции правомощия във връзка със:

 1. служебното правоотношение на държавните служители в службите, включени в състава на регионалните дирекции, с изключение на назначаването, преместването по чл. 81б ЗДСл, прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 5 ЗДСл.
 2. сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения на служителите в службите, включени в състава на регионалните дирекции.

(8) (Предишна ал.7 - ДВ, бр.37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) Правомощията на изпълнителния директор на агенцията при негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник изпълнителния директор, освен ако със заповед е определено друго.