Върни се горе


E-mail адрес:   lazarinka.stoichkova@registryagency.bg

Устройствен правилник на Агенцията по вписванията

Раздел IV. Главен секретар

Чл.9. (1) (Доп.- ДВ, бр.27 от2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Главният секретар
ръководи, координира и контролира функционирането на административните звена в агенцията.
Главният секретар е лице с висше образование с професионално направление "Информатика и компютърни науки" и стаж по специалността не по-малко от 7 години.

(2) Главният секретар:

 1. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор на агенцията и административните звена, както и между самите административни звена
 2. създава условия за нормална и ефективна работа на всички административни звена на агенцията
 3. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията
 4. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс
 5. осъществява общ контрол по изпълнението на възложените задачи
 6. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на документацията
 7. ежегодно изготвя доклад за състоянието на административната дейност в агенцията
 8. (доп.- ДВ, бр.13 от2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията с изключение на непосредствено подчинените на изпълнителния директор
 9. представлява агенцията в случаите, когато е изрично упълномощен от изпълнителния директор
 10. (нова- ДВ, бр.27 от2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) провежда информационната политика на агенцията и осигурява публичност и прозрачност на дейността
 11. (предишна т.10 - ДВ, бр.27 от2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) изпълнява други задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от ръководен служител, определен за всеки отделен случай с писмена заповед на изпълнителния директор.