Върни се горе


Главен секретар 

Нина Иванова

[email protected]

 

Устройствен правилник на Агенцията по вписванията

Раздел IV. Главен секретар

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г., отм. относно допълнението с бр. 27 от 2015 г. с Решение № 5921 от 12.05.2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 40 от 2017 г., в сила от 19.05.2017 г.) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на административните звена в агенцията.

(2) Главният секретар:

1. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор на агенцията и административните звена, както и между самите административни звена;

2. създава условия за нормална и ефективна работа на всички административни звена на агенцията;

3. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията;

4. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

5. осъществява общ контрол по изпълнението на възложените задачи;

6. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на документацията;

7. ежегодно изготвя доклад за състоянието на административната дейност в агенцията;

8. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията с изключение на непосредствено подчинените на изпълнителния директор;

9. представлява агенцията в случаите, когато е изрично упълномощен от изпълнителния директор;

10. (нова - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) провежда информационната политика на агенцията и осигурява публичност и прозрачност на дейността;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) изпълнява други задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от ръководен служител, определен за всеки отделен случай с писмена заповед на изпълнителния директор