Върни се горе

Ръководен екип

Изпълнителен директор

Даниела Митева

Нина Иванова

главен секретар


Звено „Сигурност на информацията“

Звеното води регистратура за класифицираната информация и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицирана информация. Поддържа специален регистър БУЛСТАТ и изготвя справки за оправомощените лица. Звеното координира работата със съответните органи, която е свързана със защита на класифицираната информация. Ръководи се от служителя по сигурността на информацията, който е на прякоподчинение на изпълнителния директор. 

Контакти

 

 

Финансов контрольор

Осъществява предварителен контрол за законосъобразност на решенията/действията и на всички документи, свързани с разпореждане с активи и финансови средства, като изразява становище преди поемането на задължения и извършването на разходи.

Контакти
Финансов контрольор
Марина Димитрова
E-mail адрес: marinа[email protected] 

Длъжностно лице по защита на личните данни

За Контакти

E-mail адрес:

[email protected]

Обща администрация

Дирекция "Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство"

Осъществява правната помощ на изпълнителния директор и на административните звена на агенцията с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси. Сред правомощията на тази дирекция са и изготвянето на становища по законосъобразността на проектите на административни актове на изпълнителния директор на агенцията, осъществява процесуалното представителство на агенцията. Обезпечава законосъобразното образуване, протичане и приключване на административнонаказателните производства. Планира и организира процедурите по възлагане на обществени поръчки.

Контакти
Директор на дирекция "ПОЧРД"

Моника Спасова

E-mail адрес: 

[email protected] 

 

 

 

 

Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

Организира изготвянето на годишния бюджет за приходите и разходите на агенцията за съответната година,  изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и годишния финансов отчет на агенцията, изготвя месечното разпределение на бюджета на агенцията за съответната бюджетна година.

  • Отдел "Финансово-счетоводно обслужване"
  • Отдел "Управление на собствеността"

Контакти
Директор на дирекция "ФСДУС"

 

 

Дирекция "Информационно обслужване и технологии"

Дирекцията разработва анализ на информационната и комуникационната инфраструктура, извършва оценка на риска и изготвя план за управление на риска. Организира внедряването и функционирането на всички информационни системи на агенцията. Осигурява защитата на информационните технологии на агенцията. Организира и отговаря за дейностите, свързани с въвеждането, поддръжката и извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в агенцията.

Контакти

директор на дирекция "ИОТ"


E-mail адрес: 

 

Специализирана администрация

Дирекция "Длъжностни лица по регистрация и длъжностни лица по вписвания"

Дирекцията извършва действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Проверява дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване или представеният акт подлежи на обявяване, дали заявлението е подадено от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон.

Контакти
Директор на Дирекция "Длъжностни лица по регистрация и длъжностни лица по вписвания"
Надежда Азманова
E-mail адрес: [email protected]

 

Главна дирекция "Регистри"

Главна дирекция "Регистри" е с териториални звена - 6 регионални дирекции. Всяка регионална дирекция се състои от служби по вписванията и служби по регистрация 

  • Регионални дирекции
  • Отдел "Информационни системи на регистрите"
  • Отдел "Анализ, методология и организация"

Контакти

Главен директор Любомир Алипиев
E-mail адрес: [email protected]

Регионални Директори Седалище Телефон E-mail адрес Приемно време
Пирин Соколов София 02/ 9486 112 [email protected] Сряда: 14:00 - 17:00 ч.
Румяна Райчева Бургас 056/ 878 480 [email protected] Сряда: 10:00 - 14:00 ч.
Силва Крикорян Варна 052/ 786 434 [email protected] Четвъртък: 10:00 - 15:00 ч.
Петър Суков Велико Търново 062/ 601 802 [email protected] Сряда: 10:00 - 15:00 ч.
Любомир Алипиев Враца 092/ 669 696 [email protected] Вторник: 09:00 - 16:00 ч.
Венета Терзиева Пловдив 032/ 279 155

[email protected]

Сряда: 10:00 - 14:00 ч.