Върни се горе

Държавните такси за услуги, предоставяни от регистрите, които води Агенцията по вписванията се превеждат по следните банкови сметки:

 • Транзитна сметка, обслужваща регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите
  BG52 CREX 9260 3114 5495 01
 • Транзитна сметка, обслужваща Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ
  BG36 CREX 9260 3114 5494 01
 • Транзитна сметка, обслужваща Имотен регистър
  BG21 CREX 9260 3114 5487 01
 • Транзитна сметка, обслужваща Централен регистър на особените залози
  BG58 CREX 9260 3169 3056 02
 • Набирателна сметка, обслужваща Агенция по вписванията
  BG39 CREX 9260 3314 5487 00

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД,
Офис „Централно управление” София 1000,
ул.”Георг Вашингтон“ № 21,
BIC код: CREXBGSF

При попълване на преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета в поле „основание за плащане” е необходимо да се попълва с думи регистъра за който се отнася таксата (такса Имотен регистър, такса Централен регистър на особените залози, такса Търговски регистър, такса Регистър Булстат и РИОС)

Депозит за вещи лица, гаранции на договори по ЗОП  - преводите се извършват само по набирателната сметка на Агенция по вписванията.

Преводи и вноски  по банковите транзитни сметки и набирателната сметка на Агенция по вписванията могат да се извършват в офисите на всички Търговски банки на територията на страната, чрез услугите за интернет банкиране, чрез използване на системата ePay, и в офисите на Easypay. За извършване на преводи, освен изброените, Агенция по вписванията разполага с ПОС-терминални устройства на своите гишета.