Върни се горе

Запазването се извършва въз основа на заявление по образец, в което се посочва заинтересованото лице, в чиято полза е запазването. Към заявлението се прилага документ за платена държавна такса.

Запазване на фирма в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение №Д1 от Наредба №1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.