Върни се горе

1. Проверете в control panel в add or remove programs или programs and features, в зависимост от версията на Windows, за инсталация на java. В случай че няма инсталирана java е необходимо е я инсталирате от официалния сайт www.java.com, след което да рестартирате работната станция.

2. Проверете в control panel в add or remove programs или programs and features, в зависимост от версията на Windows, за инсталация на java повече от веднъж. В случай, че java е инсталирана повече от веднъж е необходимо е да деинсталирате всички версии на java, след което отново да инсталирате последната версия от официалния сайт www.java.com, и да рестартирате работната станция.

При наличие на проблем при Тестово подписване на страницата на Търговски регистър или при преглед на документи – аплета не приема избора на бутона „Сертификат“, моля да се извършат следните стъпки:

  1. Проверка каква версия на Java е инсталирана на компютъра – Control Panel –> Add Remove Programs (Programs and Features) - > Java

 

 

Ако имате 64 битова версия, тя трябва да се премахне .

На компютъра трябва да има инсталирана само 32 битова версия на Java.

 2. Настройки на Java

Настройките на Java се извършват от Control Panel –> Java.

Настройките на сигурността на Java трябва да са по показания на картинката вид:

 

Ако и след тези настройки, продължавате да имате проблем с подписването, трябва да извършите настройки и в Internet Explorer – точка 3.

Записи в листа с изключенията (Exception Site List) могат да се добавят от бутона Edit Site List.

3. Настройки на Internet Explorer.

Tools -> Compatibility View Settings.

 Трябва да добавите сайта на Търговски регистър – brra.bg в списъка.

Необходимо е да сте регистриран потребител на портала на търговския регистър (да сте се влезли с потребителско име и парола на www.brra.bg). След като сте влезли с потребителско име и парола е необходимо да изберете от менюто вида удостоверение, което желаете и да посочите ел. поща, след което чрез бутона „Плати по електронен път” се извършва плащане за документа чрез системата за разплащания на Epay.bg.

Важно: Тъй като услугата е автоматизиране е възможно плащане за документът само по гореописания начин.

Удостоверението се изпраща на посочената от Вас електронна поща, в рамките на деня. С цел гарантирано получаване на документа (дори при сгрешен е-мейл), същият се съхранява и в „Моите плащания” на портала на търговския регистър (за да се визуализира линкът е необходимо да сте влезли като потребител на портала).

Необходимо е да кликнете върху заявлението, което попълвате (то е в червено). След като отново сте в заявлението проверете кой от табовете („данни за заявител”, „основни обстоятелства”, „приложения „ и т.н) е в червено. След кликване върху оцветения в червено таб трябва да проверите данните, които сте попълнили за неточности или непопълнени полета.

Забележка: Най-често заявителите пропускат да попълнят всички задължителни полета в „Приложения” и по-точно полетата, в които се попълва адрес на територията на страната. Когато е попълнено полето „ж.к.” задължително трябва да се попълнени полетата бл., вх.,ет. и ап. (ако не разполагате с данни за тях може да попълните символ . (точка) или – (тире). Когато е попълнено полето „ул.” задължително се попълват данни и в полето „№”.

Използвате по-висока версия от Internet Explorer 8 и не сте извършили автоматично настройките за съвместимост. Необходимо е от менюто „Tools”  да изберете опция „Compаtibility view settings” и да добавите www.brra.bg.

При попълване на електронно заявление и заявяване на данни за две и повече юридически лица в поле № 537 и поле № 538,  следва към заявлението Б7 да приложите „обяснителна записка“, свободен текст, в която да посочите, че е необходимо в съответните полета да фигурира повече от едно лице, така както сте декларирали и в декларацията по чл. 63, ал.4 от ЗМИП.  Така представеното заявление , ще се счита за коректно попълнено.

Оттеглянето на пълномощното е едностранно волеизявление от упълномощителя, с което се изразява воля да се прекрати за в бъдеще учредената представителна власт чрез упълномощаването. За да постигне целения ефект едностранното волеизявление за оттегляне на дадено пълномощно, трябва безусловно да е стигнало до упълномощеното лице (Решение № 1939 от 10.12.2002 г. по гр. д. № 2564/2001 г., г. к., ІV г. о. на ВКС).

В Търговския закон и други нормативни актове са посочени обстоятелства, които подлежат на вписване и актовете, които подлежат на обявяване в търговския регистър. Оттеглянето на пълномощно не е обстоятелство, подлежащо на вписване, както и не е сред актовете, които подлежат на обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Предприемането на действия за уведомяване на упълномощено лице, че са прекратени правата, дадени с пълномощно за представителство пред търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не е от компетентността на Агенция по вписванията. Съгласно действащата нормативна уредба Агенция по вписванията не е орган, който да указва и следи какви действия са предприети от упълномощеното лице. Осъществяването на правомощията на агенцията във връзка с функционирането на търговския регистър регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не включва контрол върху действията на упълномощено лице.