Върни се горе

В търговския регистър се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на заявление по образец.

Заявлението съдържа:

  • Данни за заявителя
  • Данни за търговеца или клона на чуждестранен търговец, по чието дело се иска вписване или заличаване
  • Подлежащото на вписване обстоятелство, чието вписване или заличаване се иска
  • Документи, които се прилагат, удостоверяващи валидното възникване на заявеното за вписване или заличаване обстоятелство
  • Подпис на заявителя

Вписване и заличаване в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № А1-А13. Б1-Б6. Bl, В2-1, В2-2. В2-3. В2-4, ВЗ-1, ВЗ-2. ВЗ-3 от Наредба №1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.