Върни се горе

Ред за подаване на заявления и връщане на недължимо платени държавни такси по сметка на Агенция по вписванията към Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Попълва се заявление по образец от името на физическото или юридическото лице, което иска връщане на сумата. В заявлението се посочват точен адрес и телефон за кореспонденция на заявителя, както и трите имена и ЕГН.

  1. Описва се точният размер на сумата, която следва да се освободи, посочват се причините, поради които се иска връщане, банката и номера на сметката на лицето.
  2. Към заявлението се прилага оригинал или заверено копие от платежното нареждане за внесена сума по сметка на Агенцията

Заявлението може да се подава:

  •  електронно -  чрез Системата за сигурно електронно връчване или на адрес - [email protected] 
  •  на хартия - в деловдството на Централно управление на Агенция по вписванията или по пощата на адрес:

Агенция по вписванията
гр. София, п.к. 1111
ул. ”Елисавета Багряна” 20

Връщането на сумата се извършва само по банков път.

Вътрешни правила и Заявление