Върни се горе

Подава се искане по образец за извършване на проверка относно представените документи на хартиен носител по конкретно подадено заявление, по което е постановен отказ, до директора на съответната регионална дирекция.

Подава се искане за извършване на проверка при констатиране на пропуски или непълноти, допуснати при въвеждане на акт, постъпил по реда на чл. 14 от ЗТРРЮЛНЦ.

Подава се искане за входиране на влязъл в сила акт на съд.

Искането се подава в деловодството на Агенция по вписванията.