Върни се горе

Заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, които имат право да управляват и представляват търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец. 

Информационната система предоставя възможност за получаване на безплатни уведомителни кратки текстови съобщения (SMS) от Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при постъпване на входяща регистрация по партидата на търговец, съответно клон на чуждестранен търговец.

Услугата може да бъде заявена само на гише във всяка една Служба по регистрация, посредством подаване заявление по образец, на хартиен носител пред служител в службата.

Регистрация може да бъде направена за български или чуждестранен мобилен номер, на който желаете да получавате безплатно SMS известяване.

Услугата е безплатна, като важи за списък с мобилни телефонни номера до 5 броя (но не повече от броя на управляващите и представляващите), на които ще се получава известяването.

Моля да се запознаете с „Общи условия за предоставяне на услугата за безплатно SMS оповестяване за входяща регистрация в търговския регистър" публикувани по долу.

 


Документите към услугата може да свалите в PDF формат