Върни се горе

На публикуване по реда на чл. 38 от новия Закон за счетоводството подлежат годишните финансови отчети и консолидираните финансови отчети, годишните доклади за дейността и годишните консолидирани доклади за дейността, както и пълния текст на одиторските доклади. Годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността се публикуват, когато са приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган. Акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност, които са средни или големи предприятия по смисъла на новия Закон за счетоводството, публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загубата за предходната година (в случая 2015 г.) и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загубата за тази предходна година (в случая 2015 г.).

Съгласно § 10, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за счетоводството, съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството, а съгласно следващата разпоредба на ал. 2 публикуването на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършва по реда на новия закон, в сила от 01.01.2016 г.

В тази връзка, по отношение на публикуването на информацията в ТР за 2015 г., следва да се има предвид следното:

Разпоредбите на новия Закон за счетоводството, касаещи публикуването на информация в ТР, следва да се приложат и по отношение на публикуването на информацията за 2015 г. Отчитайки обстоятелството, че новият закон предоставя облекчения по отношение на публикуването на информация за определени категории предприятия, то е необходимо преди публикуването всяко едно предприятие да определи в коя категория попада. Съгласно чл. 19, ал. 1 от новия закон са обособени четири категории предприятия:

 • микропредприятия;

 • малки предприятия;

 • средни предприятия;

 • големи предприятия.

Категорията, в която попада предприятието за целите на публикуването на информацията в ТР за 2015 г., се определя на базата на показателите на предприятието към 31 декември 2015 г., съгласно § 7 от ПЗР на новия Закон за счетоводството.

1.       Микропредприятия

Съгласно чл. 26, ал. 5 от отменения Закон за счетоводството, предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет за 2015 г. на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, могат да не изготвят отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал за 2015 г. Микропредприятията попадат в обхвата на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч, поради което те могат да не изготвят отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал за 2015 г.

1.1. Микропредприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

Тези предприятия имат право да не публикуват отчета си за приходите и разходите за 2015 г., съгласно чл. 38, ал. 4 във връзка с § 3 от ПЗР на новия Закон за счетоводството.

Във връзка с гореизложеното, разглежданата група предприятия могат да публикуват за 2015 г. само:

 • счетоводен баланс и

 • приложение.

1.2.    Микропредприятия, които подлежат на задължителен независим финансов одит.

Тази група предприятия публикуват за 2015 г.:

 • счетоводен баланс;

 • отчет за приходите и разходите;

 • приложение;

 • годишен доклад за дейността;

 • одиторски доклад.

2.       Малки предприятия

Както беше посочено по-горе, предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет за 2015 г. на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, могат да не изготвят отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал за 2015 г.

Една част от малките предприятия попадат в обхвата на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, а друга част от тях са извън този обхват, поради което настоящото становище ще разгледа и двете хипотези.

2.1.    Малки предприятия, които са и предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и не подлежат на задължителен независим финансов одит.

Тези предприятия имат право да не публикуват отчета си за приходите и разходите за 2015 г., съгласно чл. 38, ал. 4 от новия Закон за счетоводството.

Тази група предприятия могат да публикуват за 2015 г. само:

 • счетоводен баланс, и

 • приложение.

2.2.    Малки предприятия, които са и предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, но подлежат на задължителен независим финансов одит

Тази група предприятия публикуват за 2015 г.:

 • счетоводен баланс;

 • отчет за приходите и разходите;

 • приложение;

 • годишен доклад за дейността;

 • одиторски доклад.

2.3. Малки предприятия, които не са предприятия, прилагащи   облекчена форма на финансова отчетност.

Тази група предприятия във всички случаи подлежат на независим финансов одит и следва да публикуват за 2015 г.:

 • пълен ГФО;

 • годишен доклад за дейността;

 • одиторски доклад.

3.      Средни и големи предприятия

Средните и големите предприятия нямат облекчения при публикуването на ГФО и другата информация. В тази връзка тези предприятия следва да публикуват за 2015 г.:

 • пълен ГФО;

 • годишен доклад за дейността;

 • одиторски доклад.

Съгласно чл. 38, ал. 5 от новия Закон за счетоводството, когато тези предприятия са акционерни дружества, командитни дружества с акции или дружествата с ограничена отговорност, заедно с ГФО за 2015г. те публикуват и информация за:

 • предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загубата за 2015 г., и

 • решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загубата за 2015 г.

4.       Еднолични търговци

Едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит не публикуват ГФО и друга информация за 2015 г., съгласно чл. 38, ал. 9 от новия Закон за счетоводството. Когато едноличните търговци подлежат на задължителен независим финансов одит, те следва да публикуват за 2015 г. изискваната информация за категорията на предприятията по чл. 19, ал. 1 от новия Закон за счетоводството, в която попадат.