Върни се горе

Агенция по вписванията предоставя, срещу заплащане на дължимата държавна такса, цялата база данни от търговския регистър или структурирани части от нея.

Агенцията предоставя два начина за ползване на базата данни на Търговския регистър:

  • на цялата база данни от търговския регистър и актуализация на обстоятелствата в нея
  • абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по фирменото дело на определен търговец

Предоставяните услуги чрез автоматизиран достъп до търговския регистър са със следните функционалности:

  • търсене по определени характеристики за вписани обстоятелства и/или обявени актове за определен търговец или клон на чуждестранен търговец
  • абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписвания, заличавания и обявявания в базата данни по чл. 2 от Закона за търговския регистър
  • абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по регистърното дело на определен търговец

Редът и начинът на предоставянето на услугите е следният:

  • Подаване на искане до Агенция по вписванията в свободен текст
  • След получаване на искането се изготвя проект на договор и се изпраща на заинтересованото лице
  • След сключване на договора и превеждане на дължимата сума в определения от същия срок се осигурява ползване на услугата

Документи за сваляне към услугата

Общи условия
PDF файл, 306,3 KB, качен на 27.08.2021

pdf document

Интеграция
ZIP файл, 29,1 KB, качен на 24.06.2024

zip document

Договор за предоставяне на БД в ТРРЮЛНЦ
DOCX файл, 22,7 KB, качен на 04.11.2021

docx document