Върни се горе

Агенция по вписванията, на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за търговския регистър и чл. 37, ал. 1 и 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ, осигурява безплатен достъп по служебен път на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация до цялата база данни на Търговския регистър и регистър БУЛСТАТ.

Предоставяне на безплатен достъп до Търговски регистър

На основание чл. 12, ал. 4 от Закона за търговския регистър и Наредбата за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път, Агенция по вписванията предоставя безплатно цялата база данни на търговския регистър на органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата упражняващи публични функции. Наредбата предвижда автоматизирано подаване на информация, чрез интерфейси и стандарти за пренос на информация, установени съгласувано между Агенция по вписванията и ползващия орган. Изпълнителният директор на агенцията издава заповед за предоставяне на достъп до търговския регистър по реда на Наредбата.

При липса на технологична готовност на ползващите органи за автоматизираното получаване на информацията, подавана от Агенция по вписванията, е предвиден алтернативен начин за предоставяне на информацията на технически носител въз основа на сключено споразумение за определен срок по реда на Вътрешните правила за условията и начина за предоставяне на базата данни на търговския регистър за служебни цели.

Документи за сваляне към успугата