Върни се горе

Обща информация

Във връзка с чл. 11, ал. 2 от ЗТР от 01.01.2013г. достъпът до делата на търговците ще бъде регистриран. За преглед на информацията съдържаща се в „Делото” на търговеца и по-точно за преглед на сканираните документи, потребителите следва да се идентифицират посредством електронен подпис, а в случай че не разполагат с такъв, чрез цифров сертификат, издаден от агенцията.

Издаване на сертификат за регистриран достъп на физически лица.

Сертификати за регистриран достъп ще бъдат предоставяни в териториалните звена на Агенцията, след представяне на Заявление и документ за самоличност.

Издаване на сертификат за регистриран достъп на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на лицата,осъществяващи публични функции.

Сертификати за регистриран достъп ще бъдат предоставяни съгласно разпоредбите на Наредбата за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на търговците по служебен път.