Върни се горе

В търговския регистър се обявяват годишните финансови отчети на търговците, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване.

Обявяването се извършват въз основа на заявление по образец.

Заявлението съдържа:

  • Данни за заявител
  • Данни за търговеца или клона на чуждестранен търговец, по чието дело се иска обявяване
  • Подлежащият на обявяване годишен финансов отчет
  • Документи, които се прилагат, удостоверяващи приемането на годишния финансов отчет, когато в закон се предвижда това
  • Подпис на заявителя

Обявяване на актове в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение №Г2 от Наредба №1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.