Върни се горе

В търговския регистър се обявяват актове, които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване.

Обявяването се извършват въз основа на заявление по образец.

Заявлението съдържа:

  • Данни за заявителя
  • Данни за търговеца или клона на чуждестранен търговец, по чието дело се иска обявяване на акт
  • Подлежащият на обявяване акт
  • Документи, които се прилагат, удостоверяващи приемането на акта, когато в закон се предвижда това
  • Подпис на заявителя

Обявяване на актове в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение №Г1 от Наредба №1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.