Върни се горе

От 1 януари 2015 г. Агенция по вписванията предлага за своите потребители услугите „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и ”SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)”, които ще бъдат предоставяни безплатно на заявилите ползването на тези услуги потребители на Търговския и Имотния регистри.

Подаване на заявления

За Търговския регистър заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, които имат право да управляват и представляват търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец.

За Имотния регистър услугата е само за лицата, собственици на имоти на територията на Република България.

Заявленията се подават лично в офисите на Агенция по вписванията.

За всички останали потребители на двете услуги остават в сила общите условия за тяхното ползване: