Върни се горе

Необходими документи за подаване финансов отчет и годишен доклад за дейността

 • Заявление за обявяване на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, по образец - приложение Г2 (Заявление Г2), което може да изтеглите тук;
 • Годишен финансов отчет, подписан от съставителя и ръководителя на предприятието, съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
 • Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, подписана от заявителя;
 • По отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 20 от Закона за счетоводството (микро, малки и средни) към Заявление Г2 се прилага и декларация, удостоверяваща приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, подписана от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, по образец, който можете да изтеглите тук. В този случай, не е необходимо да прилагате документи, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността;
 • По отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 4 и § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството (големи предприятия и предприятия от обществен интерес) вместо декларацията по предходната точка, към Заявление Г2 се прилагат документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, а именно:
 • Протокол от решение на компетентния орган на търговеца (общото събрание на съдружниците/акционерите/членовете на юридическото лице с нестопанска цел, респ. едноличния собственик на капитала) за приемане на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността, с изключение на едноличните търговци (ЕТ); и
 • Доказателства, установяващи редовното свикване и провеждане на общото събрание на компетентния колективен орган;
 • За подадени Заявления Г2 след 31.12.2021 г. не се дължи държавна такса (чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Нова – ДВ, бр. 38 от 2020 г. , в сила от 01.01.2022 г.).
 • При подаване на Заявление Г2 от съставителя на годишния финансов отчет или от адвокат към горепосочените документи следва да се приложи още:
 • Нотариално заверено пълномощно от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел в полза на съставителя на годишния финансов отчет – счетоводител със съответния ценз, изготвил и подписал отчета; или
 • Адвокатско пълномощно.
 • При подаване на Заявление Г2 на хартиен носител от приносител към горепосочените документи следва да се приложи:

Когато документите не се подават от заявител, а от пълномощник - приносител, към документите се представя още:

 • Заявление Г2 на хартиен носител с нотариална заверка на подписа на заявителя;
 • Изрично писмено пълномощно от заявителя (без нотариална заверка на подписа му) в полза на приносителя за подаване на Заявлението Г2 в офис на Агенция по вписванията;
 • Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, подписана от заявителя, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

Подаване на документи

Изпращането на Годишен финансов отчет и останалите документи по пощата е недопустимо поради изискването самоличността на подателя да се провери.

По електронен път могат да публикуват годишни отчети и съставителите (счетоводителят, изготвил и подписал годишният отчет), както и адвокати, като за целта те трябва да са изрично упълномощени и да притежават електронен подпис.