Върни се горе

В случаите, когато българско търговско дружество участва в преобразуване с международен елемент (вливане или сливане с дружество, регистрирано в държава – членка на ЕС или дружество от ЕИП) се издава удостоверение за законосъобразност, въз основа на заявление по образец.

Заявлението съдържа:

  • Данни за заявителя
  • Данни за дружеството, за което се иска издаване на удостоверение
  • Документи, които се прилагат, съгласно изискванията на законодателството за издаване на удостоверение за законосъобразност
  • Подпис на заявителя

Издаване на удостоверение за законосъобразност се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение №Е1 от Наредба №1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.