Върни се горе

  • Подаване на заявление по образец в Търговския регистър за вписване или заличавне на обстоятелства и обяване на актове, относно търговци и клонове на чуждестранни търговци
  • Искане за назначаване на вещи лица за оценка на непарични вноски в капитала на търговски дружества, за назначаване на общ проверител, контрольор и регистриран одитор, впредвидените от закона случаи
  • Подаване на жалба срещу отказ
  • Уведомления за грешка при сканиране
  • Искане за изправяне на грешки и непълноти
  • Документи по искане за назначаване
  • Удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи
  • Удостоверение за запазена фирма