Върни се горе

Ред за подаване на заявления и връщане на недължимо платени държавни такси по сметка на Агенция по вписванията към Регистър на имуществените отношения между съпрузи.

Попълва се заявление по образец от името на физическото или юридическото лице, което иска връщане на сумата. В заявлението се посочват точен адрес и телефон за кореспонденция на заявителя, както и трите имена и ЕГН.

  1. Описва се точният размер на сумата, която следва да се освободи, посочват се причините, поради които се иска връщане, банката и номера на сметката на лицето.
  2. Към заявлението се прилага оригинал или заверено копие от платежното нареждане за внесена сума по сметка на Агенцията

Заявлението може да се подава:

  •  електронно -  чрез Системата за сигурно електронно връчване или на адрес - [email protected] 
  •  на хартия - в деловдството на Централно управление на Агенция по вписванията или по пощата на адрес:

Агенция по вписванията
гр. София, п.к. 1111
ул. ”Елисавета Багряна” 20

Връщането на сумата се извършва само по банков път.

Вътрешни правила и Заявление