Върни се горе

Ред за подаване на молби и възстановяване на надвнесени или неправилно внесени държавни такси по сметка на Агенция по вписванията към Регистъра на имуществените отношения на съпрузите:

Попълва се молба по образец до Изпълнителния директор на Агенция по вписванията от името на физическото или юридическото лице, което иска възстановяване на сумата. В молбата се посочват точен адрес и телефон за кореспонденция на заявителя, както и трите имена и ЕГН.

Описва се точният размер на сумата, която следва да се освободи, посочват се причините, поради които се иска възстановяване, банката и номера на сметката на лицето.

Към молбата се прилага оригинал или заверено копие от платежното нареждане за внесена сума по сметка на Агенцията

Молбата се подава лично или по пощата на адрес:
Агенция по вписванията
п.к. 1111, гр. София
ул.”Елисавета Багряна” 20

Възстановяването на сумата се извършва само по банков път.