Върни се горе

Справка в портала

Справка в РИОС може да извършите само, ако сте регистриран потребител на портала на Регистър на имуществените отношения на съпрузите и заплатите съответната държавна такса. Таксата може да се заплати по банков път или чрез система за електронно разплащане. Имате възможност да внесете избрана от Вас сума и да извършвате справки и получавате удостоверения до изчерпване на Вашия лимит. 


Справка на гише

Всеки гражданин може да направи справка на гише след заплащане на дължимата държавна такса . Всяко териториално звено на Агенцията извършва справки и издава удостоверения. Справки от регистъра могат да се извършат по:

  • Номер на акта за сключен граждански брак
  • Име на съпруг
  • ЕГН/ЛНЧ на съпруг
  • Входящ номер на уведомлението 

Справките могат да бъдат устни и писмени. Писмената справка представлява разпечатка на хартиен носител на извършена устна справка.