Върни се горе

Уведомленията са подават от общината или кметството, в чийто регистър по гражданско състояние се съхранява актът за сключен граждански брак. Уведомлението се изпраща незабавно до териториалното звено на Агенция по вписванията по седалището на съответния окръжен съд, в района на който се намира общината. Промяната на законовия режим, изменението и прекратяването на брачния договор се отбелязват в акта за сключване на граждански брак и се регистрират.

Подаване на уведомления по електронен път

За подаване на уведомления по ел. път, уведомителят трябва да има ел. подпис. Необходимо е да бъде представена в АВ заповед от кмета, с която се определя съответното лице/а, което ще подава уведомления по ел. път и неговият персонален електронен адрес. Данните могат да бъдат изпратени чрез пощата до централно управление на АВ или на [email protected]  подписани с електронен подпис. След като бъдат спазени тези изисквания АВ изпраща на определеното лице потребителско име и парола за достъп като уведомител до информационната система на РИОС на посочения персонален ел. адрес.

Подаване на уведомления на хартиен носител

При подаване на уведомления на хартиен носител длъжностното лице, винаги предоставя заповедта, с която е определено да извършва тази дейност. Уведомленията са представят единствено по седалището на съответния окръжен съд, в който се намира района на общината.

Информация относно издаване на удостоверение от РИОС

Издаване на удостоверение чрез отдалечен достъп

За да получите удостоверение от РИОС трябва да сте регистриран потребител на портала на www.mrra.bg и да заплатите съответната държавна такса. Удостоверението се получава на посочения от Вас електронен адрес. Таксата може да се заплати по банков път или чрез система за електронно разплащане.

Електронно разплащане. Превод с платежно нареждане

За да извършвате плащания по ел. път е необходимо, да имате регистрация и регистрирано платежно средство в системата за ел. разплащания epay.bg .

Имате възможност да внесете избрана от Вас сума и да извършвате справки и получавате удостоверения до изчерпване на Вашия лимит. Документът за платена държавна такса се изпраща на [email protected] , като задължително се посочва потребителското име, с което сте се регистрирали на портала на www.mrra.bg

Издаване на удостоверение на гише

Удостоверения от регистър РИОС се издават за посочено лице или акт за граждански брак, относно актуалния регистриран режим на имуществени отношения, избран от съпрузите. Всеки гражданин може да получи удостоверение за актуално състояние във всяко териториално звено на Агенция по вписванията след заплащане на дължимата държавна такса.

Държавните такси се събират съобразно Тарифата за държавните такси събирани от Агенция по вписванията.

Информация относно банковата сметка

Таксите се внасят по сметката на регистър БУЛСТАТ. Сметката може да намерите на портала на Агенция по вписванията.

Електронно разплащане

За да извършвате плащания по ел. път е необходимо да имате регистрация и регистрирано платежно средство в системата за ел. разплащания epay.bg .

Внасяне на такса по банков път

Имате възможност да внесете избрана от Вас сума и да извършвате справки и получавате удостоверения до изчерпване на Вашия лимит. Документът за платена държавна такса се изпраща на [email protected] , като задължително се посочва потребителското име, с което сте се регистрирали на портала на www.mrra.bg

Информация относно Справки

За справки чрез отдалечен достъп

Справка в РИОС може да извършите само, ако сте регистриран потребител на портала на www.mrra.bg и заплатите съответната държавна такса. Таксата може да се заплати по банков път или чрез система за електронно разплащане.

За да извършвате плащания по ел. път е необходимо, да имате регистрация и регистрирано платежно средство в системата за ел. разплащания epay.bg .

Имате възможност да внесете избрана от Вас сума и да извършвате справки и получавате удостоверения до изчерпване на Вашия лимит. Документът за платена държавна такса се изпраща на [email protected] , като задължително се посочва потребителското име, с което сте се регистрерали на портала на www.mrra.bg

Всеки гражданин може да направи справка на гише след заплащане на дължимата държавна такса. Всяко териториално звено на Агенция по вписванията извършва справки и издава удостоверения. Справки от регистъра могат да се извършат по: номер на акта за сключен граждански брак; име на съпруг; ЕГН/ЛНЧ на съпруг, входящ номер на уведомлението. Справките могат да бъдат устни и писмени. Писмената справка представлява разпечатка на хартиен носител на извършена устна справка.