Върни се горе

Заявлението за вписване на обстоятелства се подава в 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване на лицето по чл. 3 от негов  законен представител, адвокат с изрично пълномощно или пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. При промяна в представителството обстоятелствата се заявяват от новия представляващ.

Вписване и заличаване се извършват въз основа на заявление по образец,  утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

Към заявлението се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства, подписана от заявителя, както и документи съгласно изискванията на  чл. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

Връзка към сайта на Регистър Булстат

Документи