Върни се горе

На вписване в регистъра подлежат:

 • Юридическите лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 • Клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел.
 • Търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите.
 • Чуждестранни юридически лица:
  • които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект
  • чието ефективно управление е на територията на страната
  • които притежават недвижимо имущество в страната
 • Неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите, включително тези, организирани по занаятчийски начин и осигурителни каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
 • Други лица извън посочените в т. 1 - 5, които са осигурители и не са физически лица.
 • Клоновете и поделенията на лицата по т. 1, 4 и 6, както и поделенията на вписаните в търговския регистър търговци.
 • Физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност.
 • Чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и:
  • извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект
  • притежават недвижимо имущество в страната
  • са осигурители
  • други физически лица – осигурители

В регистър БУЛСТАТ могат да се регистрират и чуждестранни лица, които подлежат на специална регистрация по силата на материален данъчен закон, включително и когато са освободени от данък съгласно влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна.

Чуждестранните лица от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяващи стопанска дейност в страната единствено при условията на свободно предоставяне на услуги, не се вписват в регистър БУЛСТАТ.

За вписване на нов субект в регистъра се събират такси, посочени в чл. 8, ал. 1 от Тарифата за държавните такси събирани от Агенцията по вписванията.