Върни се горе

Вписване и заличаване се извършват въз основа на заявление по образец.

Образците на заявления се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

Заявлението съдържа:

 1. Данни за заявителя
 2. Данни за лицето, за което се иска вписване или заличаване
 3. Обстоятелствата по чл. 7 от Закона за Регистър БУЛСТАТ, подлежащи на вписване за съответното лице
 4. Подпис на заявителя

Вписване и заличаване могат да се заявяват от лицето по т. 3, съответно от негов законен представител, адвокат с изрично пълномощно или пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. При промяна в представителството обстоятелствата се заявяват от новия представляващ.

Към заявлението се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства, подписана от заявителя.

Заявленията на хартиен носител се подават в териториалните звена на Агенцията по вписванията, които са по седалищата на окръжните съдилища.

При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя.

Заявления могат да се подават по електронен път на адрес www.bulstat.bg .


Необходими документи

Към заявлението лицата, съобразно своя статут представят:

 1. Препис от съдебно решение или друг документ, както следва:
  • Юридическите лица - акт за създаването им и акт, определящ лицето, което ги управлява и/или представлява.
  • Търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите - документ за регистрация в Българската търговско-промишлена палата.
  • Чуждестранните юридически лица по чл. 3, ал. 1, т. 5 от Закона за Регистър БУЛСТАТ - документ, удостоверяващ извършването на дейност на територията на Република България; легализиран документ, удостоверяващ възникването и представителството на чуждестранните юридически лица в съответната страна.
  • Неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване - дружествения договор, съответно удостоверението за вписване в Националната агенция за приходите.
  • Клоновете и поделенията по чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за Регистър БУЛСТАТ - акт, удостоверяващ създаването им и определящ лицето, което ги управлява и/или представлява.
  • Други лица извън посочените в букви "а" - "д", които са осигурители - документи за легитимация и/или доказващи извършването на определена дейност, когато такива се изискват от закона.
 2. Документ за платена държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Документите се представят в оригинал, заверен от заявителя препис или нотариално заверен препис.

Физическите лица, независимо от различните основания за вписване, могат да имат само една регистрация.