Върни се горе

Всеки може да извършва справка за наличието или липсата на вписано обстоятелство в регистър БУЛСТАТ. Справките може да се извършват по:

  • Името или ЕИК, съответно ЕГН на субектите по чл. 3
  • Фирмено дело/година/окръжен съд
  • Всяко вписано обстоятелство, както и за свързаност на субектите

Всеки може да иска писмени справки за вписани обстоятелства по чл. 8, ал. 1 срещу заплащане на държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията . Писмените справки се извършват по критерии, заявени писмено в службата по регистрацията при наличието на техническа възможност за това.

Всеки може да иска издаването на удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства срещу заплащане на държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Удостоверението съдържа извлечение от регистър БУЛСТАТ за вписаните обстоятелства. Удостоверения се издават и относно това, че за определен субект по чл. 3 определено обстоятелство не е вписано. Удостоверенията са официални документи.

Агенцията по вписванията осигурява безплатен достъп до публичната информация в регистър БУЛСТАТ, издава безплатно справки и удостоверения на съда, държавните и местните органи.