Върни се горе

Транзитна сметка, обслужва регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите
BG52 CREX 9260 3114 5495 01

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД 

Офис „Централно управление”

гр. София, п.к. 1000, ул. „Георг Вашингтон“ №21

BIC код: CREXBGSF

При попълване на преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета в поле „основание за плащане” е необходимо да се попълва с думи регистъра за който се отнася таксата  такса Регистър Булстат и РИОС,)

Преводи и вноски  по банковите транзитни сметки и набирателната сметка на Агенция по вписванията могат да се извършват в офисите на всички Търговски банки на територията на страната, чрез услугите за интернет банкиране, чрез използване на системата ePay, и в офисите на Easypay. За извършване на преводи, освен изброените, Агенция по вписванията разполага с ПОС-терминални устройства на своите гишета.