Върни се горе

В службите по вписванията се извършва

 • Вписване на актове относно недвижими имоти
 • Вписване на искови молби и на постановените по тях решения
 • Вписване на ипотеки. залози по Закона за особените залози (ЗОЗ)
 • Вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения
 • Други актове в предвидените от закона случаи

Съгласно чл. 2 и следващите от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията – за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. За отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2. За вписване на удостоверение за вписан в търговския регистър особен залог върху търговско предприятие, в чиито активи е включен недвижим имот, се събира такса в размер 80 лв. За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 15 лв.

Молбата се подава:

 • За нотариален акт – от Нотариуса, извършил акта
 • За всички останали актове – от страните, участващи в акта, нотариус или лице, имащо интерес от вписването

Молбата съдържа следните атрибути:

 • Описание на акта, за който се иска вписване
 • Описание на имота
 • Точни данни за собствениците
 • Описание на приложените документи

Към молбата задължително се прилагат:

 • Документ за платена държавна такса
 • Документите описани в молбата и други изискуеми от съдията по вписванията